Ponúkame samosprávam, verejnej správe

SocioFórum pri svojej expertnej činnosti najmä pre obce, mestá a samosprávy stavia na pilieroch inovatívnosti, expertnosti, práce s praxou, ale aj na nových trendoch a na príkladoch dobrej praxe.


Tvorba plánov a koncepcií sociálnych služieb (komunitné plány sociálnych služieb / koncepcie rozvoja sociálnych služieb) – Ide o celý rad aktivít a činností, z ktorých si obce, mestá, či samosprávne kraje majú možnosť vybrať, či vyskladať svoju požiadavku. SocioFórum v tomto náročnom procese ponúka zhodnotenie aktuálneho stavu poskytovania sociálnych služieb, realizáciu a mediovanie pracovných stretnutí k spracovaniu plánov a koncepcií, ekonomickú analýzu poskytovania sociálnych služieb, analýzu sociálnej situácie skúmaného územia, analýzu socio-demografických údajov, analýzu poskytovateľov sociálnych služieb, monitoring, mapovanie a analýzu sociálnych potrieb obyvateľov a prijímateľov sociálnych služieb, vyhodnotenie analytických podkladov a priorizáciu problémov, prípravu a realizáciu verejného prerokovania výstupov z analytickej časti, spracovanie návrhov pre strategickú časť rozvoja sociálnych služieb (definovanie cieľov, stanovenie cieľov, priorít, opatrení a aktivít), konzultácie a pripomienkovanie strategickej časti, finančný plán, prípravu a realizáciu verejného prerokovania výstupov zo strategickej časti, následné spracovanie výstupov a záverov z verejného prerokovania, kompletizáciu – finalizáciu, podporu pri prerokovaní plánov a koncepcií na zastupiteľstvách a pred verejnosťou.

Konzultácie a poradenstvo – Ide o konzultačnú a poradenskú činnosť k procesu nastavovania, zabezpečovania, financovania, poskytovania sociálnych služieb, k procesu dosahovania kvalitatívnych štandardov v sociálnych službách, zavádzaniu nových procesov a legislatívnych rámcov v sociálnej oblasti, aplikáciu európskej a národnej legislatívy do miestnych a regionálnych rámcov v oblasti sociálnych služieb a k spracovaniu komunitných plánov a koncepcií rozvoja sociálnych služieb.

Metodické materiály – Ide o spracovanie metodických materiálov (ako na to) v oblasti sociálnych služieb, k tvorbe legislatívnych rámcov v sociálnej oblasti, k tvorbe komunitných plánov a koncepcií rozvoja sociálnych služieb.

Vzdelávanie (workshopy / webináre / prednášky) – Príprava a realizácia vzdelávacích aktivít na rôzne témy podľa potreby a požiadaviek obcí, miest a samosprávnych krajov v sociálnej oblasti, informovanie k pripravovaným zámerom a k novým legislatívnym zámerom.

Iné – po spoločnej konzultácii je SocioFórum otvorené pre ďalšie formy spolupráce v závislosti od personálnych a časových kapacít.

CENNÍK

individuálne konzultácie
a rozsah
KONZULTÁCIE
1 hodina
KONZULTÁCIE
2 hodiny
pre člena SocioFóra20 €25 €
pre nečlena SF cena stanovená individuálne podľa vopred zadefinovaných očakávaní konzultujúceho (socioforum@socioforum.sk)cena stanovená individuálne podľa vopred zadefinovaných očakávaní konzultujúceho (socioforum@socioforum.sk)

Skupinové podujatia
a rozsah
KONZULTAČNÝ
WEBINÁR
2 hodiny
KONZULTAČNÝ
WEBINÁR
4 hodiny
VZDELÁVANIE
2 hodiny
VZDELÁVANIE
4 hodiny
pre člena SocioFóra25 €30 €25 €30 €
pre nečlena SF 40 €50 €40 €50 €

KOMUNITNÉ PLÁNY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB/KONCEPCIE ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
cena je navrhovaná na mieru samospráve, individuálne po konzultácii, stretnutí so záujemcom (samosprávou) podľa špecifikácie požiadaviek a rozsahu expertnej práce
(socioforum@socioforum.sk)

Kontaktujte nás:
socioforum@socioforum.sk