PROJEKT NET-WORKS

Net-Works je projekt spolufinancovaný z programu Erasmus+, ktorého cieľom je pomôcť pri vytváraní nových národných a regionálnych sietí poskytovateľov vzdelávania dospelých na pracovisku s cieľom zvýšiť ich kapacitu na riešenie problémov spojených s pracovnou integráciou zraniteľných osôb na trhu práce. 

Projekt rieši tri hlavné výzvy: 

  1. Nedostatočné prepojenie a vytváranie sietí medzi rôznymi aktérmi zapojenými do sociálneho začlenenia a vzdelávania dospelých na pracovisku
  2. Nedostatočné povedomie o modeli vzdelávania založenom na pracovnej skúsenosti a potreba simulovať a stabilizovať citlivosť a znalosti verejných činiteľov
  3. Potreba priaznivého prostredia pre poskytovateľov vzdelávania dospelých na pracovisku – vypracovanie riešení a stratégií, dlhodobá spolupráca, prideľovanie finančných prostriedkov a pod. 

V rámci projektu Net-Works a prispievateľom z Belgicka, Írska, Rumunska, Maďarska, Severného Macedónska, Portugalska a Srbskavznikol vzdelávací kurz na platformeMOOC. Online kurz je bezplatný a prístupný všetkým, ktorí majú záujem pripojiť sa ku globálnej komunite poskytovateľov vzdelávania dospelých na pracovisku a zároveň sa dozvedieť viac o formálnych a neformálnych sieťach a osvojiť si zásady advokačnej činnosti a finančné nástroje, ktorú vedú k finančnej udržateľnosti siete.

Online vzdelávací kurz preložený do viacerých jazykov, vrátane slovenčiny môžete absolvovať na platforme MOOC. Pre prístup ku kurzu je potrebné sa zaregistrovať (registrácia je bezplatná).

Významným impulzom pre založenie sociálnych sietí SocioFóra bola okrem iného aj Príručka externej komunikácie pre poskytovateľov vzdelávania dospelých na pracovisku (ang. Guidebook on external communication for work-based adult education providers), ktorá je aplikovateľná pre všetky mimovládne organizácie a ktorá vznikla v spolupráci s projektovými partnermi.

Radi by ste sa dozvedeli viac o našej práci? Sledujte nás na Facebooku.

Projekt Net-Works je trojročným projektom financovaným z programu Erasmus+, ktorý končí 30.11.2023. Napriek tomu sme sa rozhodli využiť získané vedomosti a skúsenosti a rozšíriť činnosti SocioFóra o oblasť zamestnanosti aj po skončení projektu. Na základe toho sme sa rozhodli založiť neformálnu sieť, subskupinu pre oblasť zamestnanosti, ktorá bude sieťovať aktérov zaujímajúcich sa a/alebo aktívne pôsobiacich v oblasti zamestnanosti a pracovnej integrácie znevýhodnených a ohrozených skupín ľudí na trh práce.

V septembri 2023 sme informovali našich členov o záujme rozšíriť činnosti SocioFóra o oblasť zamestnanosti a ponúkli im stať sa členmi subskupiny pre oblasť zamestnanosti. Sme potešení, že k subskupine sa pridali nie len naši členovia ale informácia o subskupine sa dostala do povedomia širšej verejnosti a získali sme tak aj členov z akademickej a podnikateľskej sféry, ktorí sa zaujímajú o pracovnú integráciu znevýhodnených alebo ohrozených skupín na trh práce.

V októbri 2023 sa zástupcovia SocioFóra zúčastnili posledného projektového stretnutia v Porte, kde spolu s ostatnými partnermi spoločne diskutovali o problémoch spojených s pracovnou integráciou zraniteľných skupín a tiež o výzvach a príležitostiach sociálneho podnikania.

Následne sme 15.novembra 2023 uskutočnili konferenciu, ktorá sa špecificky zameriavala na pripravované reformy v sociálnej oblasti. Pozvanie na konferenciu prijali aj zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorí mohli odborne a kvalifikovane zodpovedať otázky z publika.

Po konferencii nasledovalo stretnutie členov subskupiny, na ktorom sme sa spoločne rozprávali o plánoch, výzvach a tom, akú pomoc v oblasti zamestnanosti by mohlo SocioFórum ponúknuť členom subskupiny. Viac informácií o subskupine k zamestnanosti a činnostiach SocioFóra v tejto oblasti si môžete už čoskoro pozrieť na našej webovej stránke v časti “na čom participujeme” a tiež na našom Facebookovom profile.