PROJEKT NET-WORKS

Net-Works je projekt spolufinancovaný z programu Erasmus+, ktorého cieľom je pomôcť pri vytváraní nových národných a regionálnych sietí poskytovateľov vzdelávania dospelých na pracovisku s cieľom zvýšiť ich kapacitu na riešenie problémov spojených s pracovnou integráciou zraniteľných osôb na trhu práce. 

Projekt rieši tri hlavné výzvy: 

  1. Nedostatočné prepojenie a vytváranie sietí medzi rôznymi aktérmi zapojenými do sociálneho začlenenia a vzdelávania dospelých na pracovisku
  2. Nedostatočné povedomie o modeli vzdelávania založenom na pracovnej skúsenosti a potreba simulovať a stabilizovať citlivosť a znalosti verejných činiteľov
  3. Potreba priaznivého prostredia pre poskytovateľov vzdelávania dospelých na pracovisku – vypracovanie riešení a stratégií, dlhodobá spolupráca, prideľovanie finančných prostriedkov a pod.