Aktuálne podujatia
Aktuálne podujatia
Staňte sa členom
Staňte sa členom
Podporte nás
previous arrow
next arrow

SocioFórum


je strešnou organizáciou, združujúcou MNO v sociálnej oblasti.
Poslaním je motivovať, podporovať a posilňovať dobrovoľnícke a profesionálne MNO, ktoré pomáhajú ľuďom ohrozeným sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčeným ľuďom. Chceme, aby všetci, ktorí chcú nezištne a kvalifikovane pomáhať druhým, mohli tak robiť za dôstojných podmienok a verejného ocenenia.

Viac…

Nezávislá platforma SocioFórum vznikla ako neformálne neregistrované združenie mimovládnych organizácií pracujúcich v sociálnej a zdravotnej oblasti v roku 2002, ktorá sa sformovala už na 2.Stupavskej konferencii v roku 1993 a pracovala pod gestorstvom Centra pre analýzy sociálnej politiky (SPACE). Nasledujúca história neformálnej platformy SocioFóra je zviazaná s nadáciou SOCIA, ktorá robila organizačného a odborného garanta aktivít SocioFóra.

Po desiatich rokoch fungovania ako neformálnej platformy sa jej členovia rozhodli založiť občianske združenie (2012), ktoré úzko spolupracovalo s nadáciou SOCIA, ktorá robila organizačného a odborného garanta aktivít SocioFóra. V roku 2012 sa SocioFórum stalo aj riadnym členom Európskej asociácie poskytovateľov sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím (EASPD), s ktorou spolupracuje doteraz. Ku koncu roka 2021 SocioFórum združovalo 116 členov, ktorí poskytujú sociálne služby, sociálno-právnu ochranu detí, služby zamestnanosti pre osoby so zdravotným postihnutím a pracuje v ich prospech.

Poslaním je motivovať, podporovať a posilňovať dobrovoľnícke a profesionálne MNO, ktoré pomáhajú ľuďom ohrozeným sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčeným ľuďom. Chceme, aby všetci, ktorí chcú nezištne a kvalifikovane pomáhať druhým, mohli tak robiť za dôstojných podmienok a verejného ocenenia. Svoje poslanie SF napĺňa: obhajovaním oprávnených záujmov a potrieb MNO, ktoré pracujú najmä v oblasti sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, občianskej advokácie, aktívnej politiky zamestnanosti a služieb zamestnanosti; otváraním nových sociálnych tém pre verejnú a odbornú diskusiu; podporou reformy sociálneho systému a verejnej správy na Slovensku; poskytovaním expertíznych, vzdelávacích, publikačných a organizačných služieb. SF nominuje svojich zástupcov do rôznych pracovných skupín, aby aktívne participovali na ich činnosti.

Dokumenty:

Stanovy Nezávislej platformy SocioFórum, o.z.

Nižšie uvedené strategické dokumenty vznikli v rámci aktivít projektu: „Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík”, ktorý je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Etický kódex
Komunikačná stratégia
Stratégia finančnej udržateľnosti

Menej…

Ponúkame

Samosprávam, verejnej správe

SocioFórum ponúka odbornú pomoc, poradenstvo a realizáciu analýz sociálnych potrieb obyvateľov, posudzovanie a tvorbu koncepčných, analytických, rozvojových a legislatívnych dokumentov a plánov v sociálnej oblasti s dôrazom na oblasť sociálnych služieb. Tieto služby sú určené najmä obciam, mestám a samosprávnym krajom.

Viac…

Subjektom v sociálnej oblasti

Úlohou SocioFóra je svoje členské organizácie informovať o aktuálnych udalostiach ovplyvňujúcich poskytovanie sociálnych služieb, ich hlas zastúpiť v legislatívnych procesoch realizovaných na národnej a európskej úrovni a relevantné úrady upozorňovať na potreby prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb.

Viac…

Podujatia a vzdelávania

Ďalšie vzdelávanie tvorí súčasť celoživotného vzdelávania. SocioFórum na základe schválených strategických dokumentov a §84 ods. (24) odst. c) zákona o sociálnych službách realizuje školiace aktivity v sociálnej oblasti prezenčnou alebo online formou.

Viac…

Publikácie

Publikácie, ktoré sme vydali …

Viac…

Aktuality

Vidíte ostatné tri aktuality. Viac aktualít ako aj možnosť v nich vyhľadávať cez filtre nájdete na podstránke aktualít.

Viac…

Na čom participujeme

Spolupracujeme a podieľame sa na ….

Viac…

projekty

skúsenosti

podujatia

dokumenty

Kontakt

SocioFórum

Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava

socioforum@socioforum.sk

info@socioforum.sk

Kontakt pre média: Lýdia Brichtová, 0949 279 962

Hovorkyňou (štatutárnou zástupkyňou) bola 12. decembra 2023, na prvom stretnutí nového Výboru SF, zvolená: Lýdia BRICHTOVÁ

Výbor SocioFóra má 13 členov. Na Valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 15.11.2023 boli na funkčné obdobie 2023 – 2026 zvolení nasledovní členovia:

Viac…

Lýdia BRICHTOVÁ, Emailový kontakt: lydia.brichtova@gmail.com, Telefón: 0949 279 962

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

 • sociálne služby a kompenzácie pre seniorov a ľudí so ZP
 • služby krízovej intervencie
 • posudková činnosť
 • deinštitucionalizácia
 • dlhodobá starostlivosť

Lucia CANGÁROVÁ, Emailový kontakt: lucka@cangar.sk, Telefón:

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

 • podpora nezávislého života ľudí so zdravotným postihnutím
 • komunitné služby
 • deinštitucionalizácia
 • prístupnosť informácií pre ľudí so zdravotným postihnutím a easy-to-read

Mária FILIPOVÁ, Emailový kontakt: filipova.maja@gmail.com, Telefón: 0905 406 462

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

 • spolupráca so samosprávou
 • dlhodobá starostlivosť
 • komunitné plánovanie
 • kvalita v sociálnych službách
 • deinštitucionalizácia

Jana HUROVÁ, Emailový kontakt: jankahurova@gmail.com, Telefón: 056/6421714

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

 • oblasť duševného zdravia – nadrezortne a medziodborovo
 • sociálne služby pre ľudí s psychiatrickou diagnózou
 • prevencia duševného zdravia – deti a mladí ľudia

Jozef KÁKOŠ, Emailový kontakt: jozef.kakos@depaul.sk, Telefón: 0910 842 598

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

 • služby pre ľudí bez domova
 • reforma v krízovej intervencii
 • kvalita v sociálnych službách
 • komunitná práca /komunitné plánovanie

Lukáš KVOKAČKA, Emailový kontakt: lukas.kvokacka@barlicka.sk, Telefón:

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

 • sociálne služby pre seniorov – ambulantné a pobytové
 • ambulantné služby pre mladých so ZP (podpora v osamostatňovaní)
 • dlhodobá starostlivosť
 • manažment v sociálnych službách (zvyšovanie efektivity)

Anna LAURINEC ŠMEHILOVÁ, Emailový kontakt: Anna Laurinec Šmehilova, Telefón:

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

 • sociálne služby na komunitnej úrovni pre ľudí so zdravotným postihnutím
 • sociálna politika na komunálnej a regionálnej úrovni
 • reforma financovania sociálnych služieb

Vladislav MATEJ, Emailový kontakt: Vladislav Matej, Telefón: 0903 49 30 37

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

 • služba včasnej intervencie, nadrezortná spolupráca (so školstvom, zdravotníctvom)
 • vzdelávanie v sociálnych služieb

Michaela MUDROŇOVÁ, Emailový kontakt: michaela.mudronova@clovekvohrozeni.sk, Telefón:

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

 • služby zamestnanosti
 • sociálna inklúzia
 • inklúzia MRK a utečencov

Katarína PAŽÍTKOVÁ, Emailový kontakt: katarina.pazitkova@charitatt.sk, Telefón: 0948 367 081

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

 • sociálne služby podmienené odkázanosťou
 • sociálne služby krízovej intervencie
 • špecializované sociálne poradenstvo
 • projektový manažment

Martina PETIJOVÁ, Emailový kontakt: petijova@socia.sk, Telefón: 0911 150 566

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

 • Mladí ľudia so znevýhodnení zdravotným a sociálnym – prechod zo školy do života
 • komunitné plánovanie
 • technická podpora

Anna SUROVCOVÁ, Emailový kontakt: aninasur@gmail.com, Telefón: 0903 969 345

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

 • služby krízovej intervencie (obete domáceho a rodovo podmieneného násilia)
 • služby pre osoby so znevýhodnením
 • výkon opatrení SPO v rodinách so sociálnym alebo výchovným problémom

Jana ŽIŠKOVÁ, Emailový kontakt: ziskova@charita.sk, Telefón:

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

 • strategické a komunitné plánovanie v sociálnych službách
 • projektový manažment
 • programovanie a implementácia štrukturálnych fondov EÚ
 • advokačné aktivity – presadzovanie záujmov a ochrana práv zraniteľných skupín
 • sociálne inovácie
Revízor

Oľga REPTOVÁ, Emailový kontakt: Oľga Reptová, Telefón: 0903 959 603

Menej…