Aktuálne podujatia
Aktuálne podujatia
Staňte sa členom
Staňte sa členom
Podporte nás
previous arrow
next arrow

SocioFórum


je strešnou organizáciou, združujúcou MNO v sociálnej oblasti.
Poslaním je motivovať, podporovať a posilňovať dobrovoľnícke a profesionálne MNO, ktoré pomáhajú ľuďom ohrozeným sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčeným ľuďom. Chceme, aby všetci, ktorí chcú nezištne a kvalifikovane pomáhať druhým, mohli tak robiť za dôstojných podmienok a verejného ocenenia.

Viac…

Nezávislá platforma SocioFórum vznikla ako neformálne neregistrované združenie mimovládnych organizácií pracujúcich v sociálnej a zdravotnej oblasti v roku 2002, ktorá sa sformovala už na 2.Stupavskej konferencii v roku 1993 a pracovala pod gestorstvom Centra pre analýzy sociálnej politiky (SPACE). Nasledujúca história neformálnej platformy SocioFóra je zviazaná s nadáciou SOCIA, ktorá robila organizačného a odborného garanta aktivít SocioFóra.

Po desiatich rokoch fungovania ako neformálnej platformy sa jej členovia rozhodli založiť občianske združenie (2012), ktoré úzko spolupracovalo s nadáciou SOCIA, ktorá robila organizačného a odborného garanta aktivít SocioFóra. V roku 2012 sa SocioFórum stalo aj riadnym členom Európskej asociácie poskytovateľov sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím (EASPD), s ktorou spolupracuje doteraz. Ku koncu roka 2021 SocioFórum združovalo 116 členov, ktorí poskytujú sociálne služby, sociálno-právnu ochranu detí, služby zamestnanosti pre osoby so zdravotným postihnutím a pracuje v ich prospech.

Poslaním je motivovať, podporovať a posilňovať dobrovoľnícke a profesionálne MNO, ktoré pomáhajú ľuďom ohrozeným sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčeným ľuďom. Chceme, aby všetci, ktorí chcú nezištne a kvalifikovane pomáhať druhým, mohli tak robiť za dôstojných podmienok a verejného ocenenia. Svoje poslanie SF napĺňa: obhajovaním oprávnených záujmov a potrieb MNO, ktoré pracujú najmä v oblasti sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, občianskej advokácie, aktívnej politiky zamestnanosti a služieb zamestnanosti; otváraním nových sociálnych tém pre verejnú a odbornú diskusiu; podporou reformy sociálneho systému a verejnej správy na Slovensku; poskytovaním expertíznych, vzdelávacích, publikačných a organizačných služieb. SF nominuje svojich zástupcov do rôznych pracovných skupín, aby aktívne participovali na ich činnosti.

Dokumenty:

Stanovy Nezávislej platformy SocioFórum, o.z.

Nižšie uvedené strategické dokumenty vznikli v rámci aktivít projektu: „Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík”, ktorý je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Etický kódex
Komunikačná stratégia
Stratégia finančnej udržateľnosti

Menej…

Ponúkame

Samosprávam, verejnej správe

SocioFórum ponúka odbornú pomoc, poradenstvo a realizáciu analýz sociálnych potrieb obyvateľov, posudzovanie a tvorbu koncepčných, analytických, rozvojových a legislatívnych dokumentov a plánov v sociálnej oblasti s dôrazom na oblasť sociálnych služieb. Tieto služby sú určené najmä obciam, mestám a samosprávnym krajom.

Viac…

Subjektom v sociálnej oblasti

Úlohou SocioFóra je svoje členské organizácie informovať o aktuálnych udalostiach ovplyvňujúcich poskytovanie sociálnych služieb, ich hlas zastúpiť v legislatívnych procesoch realizovaných na národnej a európskej úrovni a relevantné úrady upozorňovať na potreby prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb.

Viac…

Podujatia a vzdelávania

Ďalšie vzdelávanie tvorí súčasť celoživotného vzdelávania. SocioFórum na základe schválených strategických dokumentov a §84 ods. (24) odst. c) zákona o sociálnych službách realizuje školiace aktivity v sociálnej oblasti prezenčnou alebo online formou.

Viac…

Publikácie

Publikácie, ktoré sme vydali …

Viac…

Aktuality

Vidíte ostatné tri aktuality. Viac aktualít ako aj možnosť v nich vyhľadávať cez filtre nájdete na podstránke aktualít.

Viac…

Na čom participujeme

Spolupracujeme a podieľame sa na ….

Viac…

projekty

skúsenosti

podujatia

dokumenty

Kontakt

SocioFórum

Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava

socioforum@socioforum.sk

Kontakt pre média: Lýdia Brichtová, 0949 279 962

Hovorkyňou (štatutárnou zástupkyňou) bola 14. januára 2020, na prvom stretnutí nového Výboru SF, zvolená: Lýdia BRICHTOVÁ
Výbor SocioFóra má 12 členov. Na Valnom zhromaždení 11. decembra 2019 boli na funkčné obdobie 2020 – 2023 zvolení nasledovní členovia:

Viac…

Lýdia BRICHTOVÁ, Emailový kontakt: lydia.brichtova@gmail.com, Telefón: 0949 279 962

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

 • sociálne služby a kompenzácie pre seniorov a ľudí so ZP
 • služby krízovej intervencie
 • posudková činnosť
 • DI
 • Dlhodobá starostlivosť

Mária FILIPOVÁ, Emailový kontakt: filipova.maja@gmail.com, Telefón: 0905 406 462

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

 • spolupráca so samosprávou
 • dlhodobá starostlivosť
 • komunitné plánovanie
 • kvalita v sociálnych službách
 • deinštitucionalizácia

Jana HUROVÁ, Emailový kontakt: Janka Hurová, Telefón: 056 6421 714

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

 • oblasť duševného zdravia – nadrezortne a medziodborovo
 • sociálne služby pre ľudí s psychiatrickou
 • prevencia duševného zdravia – deti a mladí ľudia

Jozef KÁKOŠ, Emailový kontakt: Jozef Kákoš, Telefón: 0910 842 598

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

 • služby pre ľudí bez domova
 • reforma v krízovej intervencii
 • kvalita v sociálnych službách
 • komunitná práca /komunitné plánovanie

Elena KOPCOVÁ, Emailový kontakt: Elena Kopcová, Telefón: 0907 154 601

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

 • SPODaSK (CpDR)
 • Komunitné centrá
 • Špecializované sociálne poradenstvo
 • Chránené dielne/sociálne podniky

Lukáš KVOKAČKA, Emailový kontakt: Lukáš Kvokačka, Telefón:

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

 • sociálne služby pre seniorov – ambulantné a pobytové
 • ambulantné služby pre mladých so ZP (podpora v osamostatňovaní)
 • dlhodobá starostlivosť
 • manažment v sociálnych službách (zvyšovanie efektivity)

Vladislav MATEJ, Emailový kontakt: Vladislav Matej, Telefón: 0903 49 30 37

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

 • služba včasnej intervencie, nadrezortná spolupráca (so školstvom, zdravotníctvom)
 • vzdelávanie v sociálnych služieb

Viera MRÁZOVÁ, Emailový kontakt: Viera Mrázová, Telefón: 0905 342 880

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

 • služby krízovej intervencie
 • financovanie sociálnych služieb

Martina PETIJOVÁ, Emailový kontakt: Martina Petijová, Telefón: 0911 150 566

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

 • Mladí ľudia so znevýhodnení zdravotným a sociálnym – prechod zo školy do života
 • komunitné plánovanie
 • Technická podpora

Zuzana POLAČKOVÁ, Emailový kontakt: Zuzana Polačková, Telefón: 0940 600 486

Skúsenosti, špecializácie a oblasti záujmu:

 • služby zamestnanosti,
 • podpora zamestanosti/zamestnateľnosti,
 • MRK,
 • sociálne inovácie,
 • sociálne podnikanie,
 • prepájanie MVO a podnikateľského sektora,
 • Pracovné skúsenosti aj v oblasti štrukturálnych fondov – ESF.

Mária MACHAJDÍKOVÁ, vzdala sa členstva k 30.4.2023 vzhľadom k zmene zamestnávateľa

Anna LAURINEC ŠMEHILOVÁ, od 7.9.2023 do 25.10.2023 pozastavené členstvo na vlastnú žiadosť, vzhľadom ku kandidatúre do NR SR a vo vzťahu k Etickému kódexu SocioFóra

Revízor

Oľga REPTOVÁ, Emailový kontakt: Oľga Reptová, Telefón: 0903 959 603

Menej…