Publikácie

vydali sme …

OBEC PRIPRAVENÁ POMÁHAŤ

Realizovať aktivity a služby v sociálnej oblasti sa nedá bez samosprávy. Preto sa aj naša pozornosť sústreďuje na vzájomnú spoluprácu. Vychádzajúc aj z podnetov našich členov sme pripravili publikácie Obec pripravená pomáhať.

Táto brožúra je určená pre zástupcov obcí a miest, ktorí si uvedomujú zodpovednosť vo vzťahu k svojim obyvateľom v situáciách, v ktorých pomoc blízkych, rodiny, susedov, priateľov je vyčerpaná, a ako ďalší dôležitý článok v reťazci pomoci a podpory nastupuje miestna samospráva, obec alebo mesto, kde občan žije. Malé obce realizujú veľakrát túto pomoc a podporu prirodzene, neformálne, či ide o pomoc pre starších spoluobčanov pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri nákupoch, pri návšteve lekárov a pod. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy vyplývajúcej zo zákona o obecnom zriadení je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Nech sa páči, tu je publikácia k dispozícii:


Koncom roka 2021 sme pripravili už tretiu aktulizáciu poublikácie Potrebujem pomoc, čo mám robiť.

Obsahuje dobré rady pre seniorov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím ako postupovať pri hľadaní pomoci podľa zákona o sociálnych službách v znení novely platnej od januára 2022.

Nech sa páči, tu je voľne k dispozícii.

POTREBUJEM POMOC, ČO MÁM ROBIŤ – 2021


Návrhy pre samosprávy – Ako nastaviť kritériá poradia žiadostí

Naše expertky a členky Výboru SocioFóra, Lýdia Brichtová a Mária Filipová, pripravili návrhy odporúčaní pre lokálnu samosprávu na tému ako určovať poradie žiadostí o poskytnutie alebo zabezpečenie sociálnych služieb. V priloženom materiály odpovedali na dve základné otázky:

  1. Aké boli a sú dôvody zisťovania podrobností zaraďovania žiadostí fyzických osôb do poradia podľa § 8 odsek 4 zákona o sociálnych službách?
  2. Ktoré a aké sú to skutočnosti, ktoré by mohli byť obsahom podrobností/ kritérií/ podmienok určovania poradia?
    V závere pre ilustráciu uvádzajú odporúčanie ako postupovať pri určovaní podrobností/podmienok/kritérií poradia.

Návrhy Nezávislej platformy SocioFórum ohľadom podrobností požiadaviek na poradie žiadostí.pdf

Materiál bol konzultovaný aj so zástupcami Únie miest Slovenska, ktorá pre svojich členov pripravila na základe tejto spolupráce návrhy pre svojich členov.

Odporúčania_podrobnosti na zaraďovanie_ UMS.pdf


Návrh reformy sociálnych služieb krízovej intervencie

Nezávislá platforma SocioFórum pripravila Ideový návrh reformy sociálnych služieb krízovej intervencie. Tento návrh vznikol participatívnym procesom skupiny odborníkov a organizácií pracujúcich v sociálnych službách krízovej intervencie pod gesciou SocioFóra. K návrhu prebehla následne diskusia v rámci širšej 22-člennej skupiny, ktorej sa zúčastnili poskytovatelia sociálnych služieb (verejní i neverejní) a odborníci.

Publikácia je prvou verziou ideového návrhu, ktorý chceme takto predstaviť širokej verejnosti ako aj relevantným aktérom v oblasti poskytovania sociálnych služieb (MPSVR, ZMOS, ÚMS, SK8 a iní).

Návrh považujeme za podklad a ponúkame ho ako vstup do odbornej diskusie ako má legislatíva o sociálnych službách vyzerať v budúcnosti a aké zmeny sa v nej majú udiať, aby viac reflektovala potreby ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií), subjektov s nimi pracujúcimi a tiež skúsenosti z praxe. Vnímame, že niektoré návrhy (napríklad spôsob financovania) reflektujú pohľad iba časti služieb krízovej intervencie. Našim zámerom nebolo nájsť model, ktorý by vyhovoval všetkým, ale priniesť ucelený návrh ako podnet do ďalšej diskusie a túto cestu chceme ešte spoločne s inými cieľovými skupinami prejsť.

Ideový návrh reformy sociálnych služieb krízovej intervencie