Ponúkame subjektom v sociálnej oblasti

Často sa meniaca legislatíva, záväzky k medzinárodným dohovorom, nové trendy v poskytovaní sociálnych služieb, zapájanie slabších ako súčasť verejných politík a množstvo iného.

Popri každodennej starostlivosti o prijímateľov sociálnych služieb a výkone množstva povinností vyplývajúcich zo štatútu poskytovateľa sociálnej služby nie je jednoduché široké spektrum potrebných informácii sledovať. SocioFórum sa však snaží informácie vyhľadávať, sledovať a zdieľať so svojimi členmi a členkami.

Úlohou SocioFóra je:

  • členov a členky INFORMOVAŤ o aktuálnom dianí v sociálnej oblasti s dôrazom na informácie o prijatej a pripravovanej legislatíve a iných strategických dokumentoch s dopadom na ohrozené a zraniteľné skupiny obyvateľov ako i o aktivitách iných organizácií, najmä tých, ktoré zastrešuje ,a v ktorých je členom.
  • odbornú verejnosť UPOZORŇOVAŤ na dianie v sociálnej oblasti, najmä príklady dobrej praxe ale i na prípady porušovania práv ohrozených a zraniteľných skupín obyvateľov, poskytovanie nekvalitných služieb alebo neefektívne a neúčelné využívanie verejných zdrojov.
  • z pozície strešnej organizácie, v mene svojich členov a členiek, NAVRHOVAŤ a ŽIADAŤ o dôsledné uplatňovanie partnerského princípu naprieč všetkými stupňami legislatívnej a implementačnej praxe; o povinnosť zabezpečovať a rozvíjať kvalitnú a dostupnú podporu a pomoc komunitného charakteru pre ohrozené a zraniteľné skupiny obyvateľov; o nutnosť efektívne a účelne využívať verejné zdroje; o možnosť využívať existujúce nástroje plánovania v rámci rozvoja služieb so zapojením všetkých miestnych aktérov; o nutnosť integrovať a koordinovať služby (vo vzťahu k človeku) a realizovať nadrezortný a územný prístup (vo vzťahu k aktérom).

Nástrojom komunikácie s členmi a členkami ako i medzi členskými organizáciami SocioFóra je emailová konferencia.

SocioFórum svojim členom a členkám ponúka príležitosť individuálnych alebo odborných konzultácii, prístup ku metodickým a iným odborným materiálom, účasť na pravidelných vzdelávacích podujatiach alebo na výročnej konferencii SocioFóra.

Ako sa stať členom

Kontaktujte nás:
socioforum@socioforum.sk