Choroba verejného obstarávania už zasiahla aj sociálnu oblasť

Choroba verejného obstarávania už zasiahla aj sociálnu oblasť


Stanovisko SocioFóra k podmienkam výzvy Program odbornej podpory náhradných rodín

 

Nezávislá platforma SocioFórum vyjadruje rozhorčenie nad tým, že aj v sociálnej oblasti je už zreteľný posun k manipulácii verejného obstarávania prostredníctvom definovania účelovo vybraných podmienok. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo informáciu o zákazke Program odbornej podpory náhradných rodín, ktorý je súčasťou národného projektu Deinštitucionalizácia náhradnej starostlivosti. Bude treba vyškoliť viac ako 3200 osôb, poskytnúť takmer 50 tisíc hodín individuálneho poradenstva, zabezpečiť 3 tisíc seminárov. Aktivity sú určené osobitne pre nové a osobitne pre existujúce náhradné rodiny. Rozsah práce je v jednotlivých krajoch rozdielny, čomu zodpovedajú aj rozdielne výšky rozpočtov.

 

V súčasnosti takéto kurzy, tréningy a poradenstvo vykonáva len pár neziskových organizácií a jednotlivcov, ktorí majú na túto činnosť akreditáciu MPSVR. Vlastníctvo akreditácie je pre nich jedinou splniteľnou podmienkou vyhlásenej súťaže. Ďalšie podmienky nemôže splniť žiadna z nich. Ani jedna MNO nemá k dispozícii 80 vyškolených a v praxi pôsobiacich odborníkov na poradenstvo a vzdelávanie, ani jedna nemá voľných 50 tisíc EUR na povinnú zábezpeku. Vytvoriť zmysluplné a homogénne konzorcium v takom krátkom čase je takmer nemožné.

 

Situáciu akreditovaných subjektov objednávateľ zákazky ÚPSVAR veľmi dobre pozná. Preto nás znepokojuje otázka, pre koho je v skutočnosti táto zákazka určená? Pre niekoho, kto o podmienkach vedel oveľa skôr ako ostatní a mohol urobiť potrebné opatrenia? Nezávislá platforma SocioFórum bude pozorne sledovať ďalší osud tejto zákazky i celého národného projektu. Víťaz súťaže získa nielen milión EUR, ale po skončení projektu sa vďaka zákazke môže stať monopolným dodávateľom týchto služieb pre štát a vytlačiť ostatné neziskové organizácie z trhu. Že to tu ešte nebolo? S podporou štátu je možné všetko. Nejde o miliardy EUR ako pri diaľniciach, ani o stovky miliónov ako pri IT projektoch. V sociálnej sfére je aj milión EUR veľký peniaz. Vyzývame preto mimovládne organizácie, aby odhaľovali a zverejňovali takéto nekalé praktiky verejných orgánov v oblastiach, v ktorých pôsobia.