Začína sa pripravovať programové obdobie 2020 +

Splnomocnenec vlády pre ROS vyzval platformy zastúpené v Rade vlády pre MNO, aby nominovali svojich zástupcov do pracovnej skupiny, ktorá začne pripravovať  strategické dokumenty o politikách, ktoré budú podporované z EŠIF po roku 2020.

 

Za členku tejto skupiny pre oblasť 6. Sociálne začleňovanie, boj proti chudobe a diskriminácia sme nominovali Mgr. Máriu Machajdíkovú, projektovú manažérku nadácie SOCIA, ktorá sa dlhodobo venuje tejto problematike na úrovni OP Ľudské zdroje a IROP. Je členkou viacerých pracovných skupín európskych mimovládnych organizácií pre kontrolu EŠIF, ako sú EASPD a ENIL.

O výbere konkrétnych ľudí pre 10 oblastí bude rozhodovať Komora MNO pri Rade vlády pre MNO v apríli 2017.