Zvýšenie príspevku na služby krízovej intervencie

SLUŽBY KRÍZOVEJ INTERVENCIE – zámer reformy a financovanie služieb

Vláda SR schválila 12. 3. 2021 nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 261/2020 Z. z. 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25792/1

Na základe schváleného materiálu sa príspevok MPSVR na služby (nocľaháreň, útulok, domov na polceste, ZNB – podľa § 71 ods. 7 – obecní a podľa § 78aa – neverejní) zvyšuje od apríla do decembra zo 150 € na 250 €.

Zatiaľ ide o nariadenie počas mimoriadnej situácie, ale veríme, že táto naša snaha sa podarí dotiahnuť aj do zmeny legislatívy za bežných pomerov.

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/zariadenia-krizovej-intervencie-dostanu-vyssi-prispevok.html

Chceli by sme zdôrazniť, že vnímame tieto zmeny po 12 rokoch ako jeden z výsledkov dlhodobého pripomínania aj zo strany SocioFóra, konkrétne aj viacerých našich členov – Jožko Kákoš (Depaul), Vierka Mrázová (Jazmín)a Lydka Brichtová (dávnejšie tieto témy vždy prinášala aj pani Woleková).

V poslednom roku pandémie sme viacerými spôsobmi lobovali, písali, argumentovali, aby sa finančný príspevok na služby krízovej intervencie zvýšil a aj preto nás tento úspech teší.

Dávnejšie sme vás informovali, že MPSVR vytvorilo pracovnú skupinu, ktorá by sa mala zmenami v oblasti služieb krízovej intervencie zaoberať. Aj vďaka našim listom, sa cieľom práce tejto skupiny stali všetky služby krízovej intervencie (nielen vybrané, ako bol pôvodný zámer MPSVR). Sú v nej zastúpení aj naši členovia. Pod vedením Jožka Kákoša začíname aktívne pripravovať podklady pre zámer reformy v tejto oblasti, tak aby sme boli pripravení a mohli MPSVR priniesť relevantné podnety do diskusie. V priebehu najbližších mesiacov vás budeme o výsledkoch informovať a otvárať spoločné diskusie.

 

 

Projekt “Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík” je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.