Linky

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti www.tretisektor.gov.sk  Vláda SR www.vlada.gov.sk   Národná rada SR www.nrsr.sk Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny www.employment.gov.sk    SKOK – Spolek oborové konference nestátních neziskových organizací pusobících v sociální a zdravotně sociální oblasti www.skok.biz…

Kontakt

  SocioFórum Nová adresa: Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava Emailový kontakt: SocioFórum   Hovorkyňou (štatutárnou zástupkyňou) bola 14. januára 2020, na prvom stretnutí nového Výboru SF, zvolená:   Lýdia BRICHTOVÁ     Výbor SocioFóra má 12 členov. Na Valnom zhromaždení 11. decembra 2019…
EASPD

O nás

SocioFórum je neformálna platforma mimovládnych neziskových organizácií, ktoré pôsobia v sociálnej, humanitárnej a zdravotnej oblasti. SocioFórum pokračuje v napĺňaní poslania a programu Sekcie humanitných a charitatívnych činností Grémia tretieho sektora, ktorá aktívne fungovala nepretržite od roku 1993. Od roku 2001…

Projekty SocioFóra

Benchmarking terénnych sociálnych služieb v niektorých mestských častiach Bratislavy  (financované Bathory Foundation)  Benchmarking – o projekte PDF  Vydanie brožúry: Potrebujem pomoc, čo mám robiť? (financované Bathory Foundation)  Brožúra v PDF Udržať rodiny pohromade (účasť na medzinárodnom projekte, hlavný partner SKOK ČR)…

Hlavná stránka

Sme neformálna platforma mimovládnych neziskových organizácií (MNO), ktoré pôsobia v sociálnej oblasti. Poslaním SocioFóra je obhajovať a presadzovať záujmy a požiadavky MNO, ktoré pracujú pre ľudí sociálne, zdravotne, či inak znevýhodnených. Nadácia SOCIA je organizačným garantom SocioFóra.          …