Download this file (20100105 Novela-1387.rtf)

5.2.2010 Návrh SocioFóra k novele zákona 448

v novele zákona je viacero užitočných vecí, ktoré spresňujú jednotlivé paragrafy, ale to posúdite najlepšie sami.

Pre neverejných poskytovateľov, ktorí poskytujú pomoc pri odkázanosti, je zmena § 8 len minimálna. 
Znamená len to, že žiadateľ, ktorý má záujem o služby neverejného poskytovateľa sa musí pripraviť na dlhé vyjednávanie s obcou alebo krajom, aby dosiahol svoje. V žiadnom prípade nemôže prijať ich ponuky na zaradenie do poradovníka, či umiestnenie v zariadení, ak má vážne dôvody na jeho odmietnutie (ďaleko od rodiny a priateľov, neschopnosť uspokojiť individuálne potreby…).

Poskytovateľ môže žiadateľa o službu podporovať, aby v tomto zápase s úradníkmi vytrval, ale v podstate nemôže do tejto hry priamo vstupovať. Nepriamo však môže žiadateľovi urobiť takú ponuku služieb, ktorú verejní poskytovatelia nie sú schopní urobiť (napr. umiestnenie manželov, týždenný pobyt a pod.)

Výrazné zhoršenie situácie prinesie novela v oblasti financovania služieb zo strany obcí. Ak obec umiestni svojho seniora do niektorého z 85 obecných zariadení (ZOS, ZpS), ktoré sú dotovane z MF SR, nemusí zaňho platiť žiadne peniaze. Rovnako, keď ho umiestni do ZpS, ktoré prevádzkujú kraje. Ani tam nemusí obec platiť. Bude platiť len vtedy, ak seniora umiestni do ZOS, ZpS neverejného poskytovateľa, alebo tých obecných zariadení (nových), ktoré nemajú decentralizačnú dotáciu. Ich situácia je úplne najhoršia, pretože tým nebudú platiť kraje ani na starých klientov.

Práve z toho dôvodu, že sa to dotýka aj niektorých obecných zariadení, je nádej nájsť riešenie na prechodný čas, kým sa príjmu nové kritéria rozdeľovania daní pre obce a kraje. Našťastie už sa ministerstva zmierili s tým, že to musia urobiť, aj keď nevedia ešte ako a čakajú na návrhy od ZMOS.

Tým dočasným riešením by mohla byť refundácia nákladov na sociálne služby zo štátneho rozpočtu, ktoré obciam sľúbila vláda v Memorande. Ročná refundácia (ako za rok 2009) neprichádza do úvahy, pretože vyžaduje veľké rezervy, ktoré neverejní poskytovatelia (ale ani tí obecní) nemajú. Navrhujeme presadiť mesačné alebo maximálne štvrťročné predfinancovanie, čo je technika, ktorá sa používa pri fondoch. Poskytovateľ pošle faktúru obci, tá ju overí, potvrdí a pošle MF SR, ktoré ju zaplatí priamo poskytovateľovi. 
Takýto postup by sme radi presadili na prechodné obdobie od 1. mája 2010 (účinnosť zákona) do konca roka 2011, kým sa nastaví nový systém rozdeľovania daní.

Napíšte, ako sa vám to pozdáva. 
Tento návrh samozrejme neznamená, že sa vzdávame možnosti ovplyvniť obsah novely v rámci jej prerokovania vo výboroch a v druhom čítaní. Čo sa týka výsledku, som dosť skeptická, prečítajte si záznam z rozpravy z 1. čítania (aj text novely a dôvodovej správy).  

Download this file (20100105 Novela-1387.rtf) Novela-1387

Download this file (20100105 Rozprava v 1.citani.rtf) Rozprava v 1.citani


 

Prosíme vás o reakcie na vyššie napísaný názor a návrh 
 
Helena Woleková
za Výbor SocioFóra