Sociálne služby na Slovensku. Ako ďalej?

21. novembra 2013 sa v Bratislave uskutočnila odborná konferencia

SOCIÁLNE SLUŽBY NA SLOVENSKU. AKO ĎALEJ?

program konferencie

Cieľom konferencie bolo prediskutovať rôzne stanoviská a pokúsiť sa hľadať spoločné riešenie na optimalizáciu a budúcu organizáciu sociálnych služieb na Slovensku. 

 

Prezentácia Ladislava Průšu z Výzkumního ústavu práce a sociálních věcí.

Prezentácia Mgr. Lýdie Brichtovej, PhD. z MPSVR SR.

Prezentácia Ing. Petra Víšeka z Národního centra sociálních studií.

 

Průša, L. – Víšek P.: Optimalizace sociálních služeb. Praha: VÚPSV, 2012. ISBN 978-80-7416-099-8
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_343.pdf