Krátka správa z druhého stretnutia pracovnej skupiny

SocioFórum prišlo na 2. stretnutie s týmito otázkami: 

 

Otázky SocioFora pre vyjasnenie nejednoznačných pravidiel

v Rámcovom návrhu legislatívnych zmien

1.      Sociálne služby podmienené odkázanosťou

–        Ministerstvo bude vyplácať finančný príspevok poskytovateľom

týchto služieb, ktorí sú zriadení obcou alebo fyzickou či právnickou osobou (teda tým, čo doteraz + tým neverejným poskytovateľom, ktorým finančný príspevok na odkázanosť dnes poskytuje VUC

Otázka 1.1. Môžete nám vysvetliť ako sa bude určovať výška príspevku na prevádzku na úrovni VUC a na úrovni obce? Z návrhu sme neporozumeli, čo je to „nový spôsob určenia”.

Otázka 1.2. Zákon určí výšku príspevku diferencovanú podľa stupňa odkázanosti. Bude záväzná aj pre verejných poskytovateľov na regionálnej úrovni (zriadených a financovaných VUC)? Nestane sa, že rozpočty tejto skupiny  verejných poskytovateľov sa výrazne zvýšia, keďže ušetria peniaze na neverejných, ktorých preberie štát?

Otázka 1.3. Ak platí, že štát preberie od VUC aj financovanie neverejných služieb krízovej intervencie, čo sa myslí pod vetou, že VUC použije usporené peniaze „na rozvoj ďalších služieb”? A koľko VUC týmto presunom „usporia”?

Otázka1.4. Pri všetkých číslach týkajúcich sa príspevkov chceme poznať výpočet sumy finančného príspevku pre jednotlivé stupne odkázanosti a pre rôzne formy poskytovania služby. Môže sa tomu venovať osobitná zmiešaná skupina?

2.      Financovanie domácej opatrovateľskej služby

Otázka 2.1 Predpokladáme, že ide  o racionálne spojenie financovania terénnej služby s financovaním nadväzného pobytového zariadenia obecného charakteru. V registri je 180 zariadení opatrovateľskej služby. Predložený návrh má svoje ratio, ale ešte viac pochybností. Neverejných zariadení opatrovateľskej služby je okolo polovice všetkých. Podmienenie súhlasom obce viacerým z nich znemožní zámer poskytovať aj domácu opatrovateľskú starostlivosť, hoci 15% spolufinancovania je ústretový krok. Ako sa tomu vyhnúť?

3.      Sociálne služby bez posudzovania odkázanosti

Otázka 3. 1. Návrh na prevzatie financovania služieb podmienených odkázanosťou z VUC na ministerstvo je nám jasný. Nejasnou zostáva otázka, či ministerstvo prevezme aj financovanie služieb krízovej intervencie, ktoré poskytujú neverejní poskytovatelia. Ak nie, nenastane situácia, že výška príspevkov od štátu (pre obce) a od VUC pre neverejných poskytovateľov na ten istý druh služby bude rozdielny?

Otázka 3.2. Budú sa aktualizovať /zvyšovať sumy finančného príspevku pre služby krízovej intervencie, ktoré dnes platia pre zariadenia na obecnej úrovni. Boli by sme radi pri tom.

Otázka 3.3 Čo znamená, že ministerstvo bude služby krízovej intervencie spolufinancovať. S akými inými zdrojmi financovania navrhovatelia zákona počítajú?

 

Pre pracovnú skupinu 8.3.2017
Stručná správa o priebehu zasadnutia pracovnej skupiny pre legislatívne zmeny v zákone
o sociálnych službách dňa 8. marca 2017

Nebola vopred stanovená téma na diskusiu, preto ju riaditeľ odboru Peter Szabo začal s konštatovaním, že je rád, že skupina s pokojom prijala návrh ministerstva, že príspevky na odkázanosť budú kryť mzdy a odvody na zamestnancov. Veľká nespokojnosť vypukla pri otvorení otázky, že príspevky bude ministerstvo poskytovať podľa obsadenosti zariadenia v polroku predchádzajúceho roku a nie podľa schválenej kapacity ako dnes. S nesúhlasným stanoviskom vystúpilo viacero členov. Diskusia o tomto bode trvala pol hodiny a ukončili sme ju tým, že voľné kapacity budú zálohované priemerným príspevkom. Argument, že rozdielne platby podľa stupňov odkázanosti sťažujú výpočet pre voľnú kapacitu zariadenia, členovia pracovnej skupiny neprijali. Viacerí upozorňovali, že prijatý kompromis bude administratívne ešte zložitejší ako doteraz. Nepovažujem to za celkom uzavretú otázku, ale momentálne to ďalej nešlo. V našich písomných materiáloch nie je táto téma zahrnutá, pretože ide o technickú otázku, ktorá by mala prísť na rad až potom, keď bude jasné, aké príspevky budeme mať a kto ich bude vyplácať.

Výška finančných príspevkov predstavená na 1. zasadnutí už neplatí, prepočítavajú ich. Pri tej príležitosti im SocioForum opätovne navrhlo, aby prizvali aj ekonómov a vytvorili zmiešanú podskupinu pre výpočet ceny, príspevkov a všetkých finančných procesov. Zmiešanú znamená, aby tam neboli len ministerskí úradníci, ale aj zástupcovia poskytovateľov a zriaďovateľov a spolupracujúci ekonómovia. Doniesli a rozdali sme asi 10 kusov štúdie Radovana Ďuranu Ako určiť cenu sociálnej služby?. Ministerským sme ju poslali elektronicky ešte minulý týždeň. Na jej margo Ondruš povedal, že všetko čo tam je, poznajú a ešte niečo spochybňujúce o výbere zariadení, na ktorých sa to ilustrovalo.

Diskusia na tému koľko financií treba, sa rozbehla. Anka Ghannamová sa rovno opýtala, koľko peňazí dostanú navyše a prečo nemôžeme prejsť na český model. Odpoveď: 50 miliónov a to je na takú transformáciu málo. Treba aspoň 200 mil. Na to sa zapojila Lydka Brichtová, že reálne je možné rozložiť potrebné navýšenie postupne na niekoľko rokov. (Tak ako navrhujeme v materiáli SocioFora z minulého roka). K tomu mal štátny dve poznámky. Prvá bola o tom, že to sa do mája stihnúť nedá a teda novela v tomto roku nebude. Na to Cyril Korpesio povedal, že s malým navýšením ešte tento rok vydržíme, len nech sa takto rozhodnú v prospech štátneho príspevku pre odkázaného občana a nie poskytovateľa. Pridala sa aj riaditeľka BSK. Na to štátny tajomník povedal, že oni nemajú záujem takýmto spôsobom riešiť systémovú zmenu financovania a ukončil debatu na túto tému s tým, že dodajú nabudúce tie nové prepočty.

Na to sa ozvali ľudia z krízovej intervencie – Nina Beňová – s otázkou ako to bude s financovaním tejto skupiny služieb. Ukázalo sa, že krízovej intervencii sa ministerskí vo svojom návrhu nevenovali a že to budú riešiť v samostatnej podskupine pre tieto služby, ktorá sa vytvorila pre spracovanie stratégie bezdomovectva. V nadväznosti na to sa prijalo, že budeme postupne hľadať riešenia pre pobytové služby, pre ambulantné a pre terénne služby. Skupina pre pobytové služby sa zíde vo štvrtok 16. marca. Skupina pre krízovú intervenciu bude ten ďalší týždeň, tam požiadali MNO o odklad, chcú prísť s vlastným jednotným návrhom, pre spracovanie ktorého potrebujú čas. Ministerstvo naozaj nemá pre túto skupinu nič pripravené.

Na záver riaditeľ odboru otvoril tému domácej opatrovateľskej služby a obhajoval návrh prepojenia ZOS a terénnej opatrovateľskej služby ako podmienka pre získanie štátneho príspevku na domácu opatrovateľskú službu. Prítomní jeho argumenty neprijali. Párkrát sme sa vrátili k otázke, aké podrobné a prísne majú byť pravidlá v zákone (aby sa zabránilo špekuláciám) a či to stojí za to, ak väčšina „nevinných” tým trpí. Alebo či by nemala byť dôslednejšia kontrola, aby odhalila „podvodníkov”. Túto tézu opakovane hlása Mária Filipová. Ešte sme zamietli návrh NSK na vytvorenie pobytových zariadení kategórie B, a odobratie práva na slobodný výber zariadenia pre tých, ktorí nemajú peniaze, strechu nad hlavou a nesprávajú sa tak, ako to v týchto domovoch vyžadujú v domácom poriadku. Bola k tomu ostrá diskusia o diskriminácii a obhajoba K8 (8 VUC), ktorí sa od tohto návrhu dištancovali. Navrhol to neprítomný NSK do spoločného stanoviska, ktoré nebolo schválené K8 ako celkom. Stanovisko písomne rozdala aj Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v členení na pobytové, ambulantné a terénne služby. Okrem toho, že podporujú štátny príspevok na odkázanosť a zákonnú povinnosť samospráv prispievať na prevádzku, ostatné pripomienky sú viac technického rázu a čiastočne sme už o nich diskutovali. Zasadnutia sa zúčastnilo okolo 40 osôb.

Stanovisko APSS ako aj zozbierané námety VUC-iek na zmenu sme dostali len v papierovej podobe (pod linkom je ich sken). Návrhmi K8 sme sa nezaoberali s výnimkou vyššie uvedeného.

V Bratislave, 9 marca 2017
Zapísala Helena Woleková