pvv sf_final

Vyhlásenie k programovému vyhláseniu vlády

Vyhlásenie Nezávislej platformy SocioFórum k Programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020-2024

Nezávislá platforma SocioFórum je strešnou organizáciou mimovládnych organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti. Jej poslaním je aj zastupovanie členských organizácií v komunikácii s tvorcami verejných politík s cieľom prinášať skúsenosti a poznatky z praxe, upozorňovať na problémy, ale aj ponúkať riešenia. Aj preto sme po nástupe vlády premiéra Igora Matoviča predložili ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milanovi Krajniakovi a jeho štátnym tajomníkom naše návrhy tematických okruhov v oblasti sociálnej ochrany, ktoré považujeme za prioritné a dôležité. Komunikovali sme potrebu zapracovať ich do Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024.

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020-2024 bolo schválené 19. apríla 2020 a my sme s veľkou radosťou zistili, že všetky naše návrhy a požiadavky boli do neho zapracované. Domnievame sa, že náš úspech spočíva aj v tom, že mnohé z našich požiadaviek boli už súčasťou volebných programov politických strán súčasnej vládnej koalície.

Tento strategický dokument je pre nás veľmi dôležitý, lebo máme nádej a vieru, že vo viacerých oblastiach sociálnej ochrany sa budú realizovať nielen zmeny, ale aj zásadné reformy, na ktoré čakáme už niekoľko rokov a pre ľudí, ktorých sa bytostne dotýkajú, budú znamenať adekvátnu, efektívnu a spravodlivú podporu a pomoc.

Nezávislá platforma SocioFórum má vďaka svojim expertom, dlhoročnému úsiliu o systémové zmeny, medzinárodnej reputácii, ako aj skúsenostiam so zavádzaním a rozvojom kvalitných služieb, reálny potenciál ponúknuť spoluprácu pri zavádzaní systémových zmien v sociálnej oblasti. Ponúkame naše kapacity pri realizácii úloh a opatrení zakotvených vo vládnom dokumente a veríme, že spoločnými silami prispejeme k výraznému zlepšeniu životov našich občanov, ktorí sa ocitli v rôznych nepriaznivých životných situáciách.

 

Prehľad priorít predložených Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny SR.

 

pvv sf_final

 • Zmena financovania sociálnych služieb viazaná na osobu
 • Vytvorenie systému dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti.
 • Zjednotenie zdravotnej a sociálnej posudkovej činnosti
 • Systémové rozčlenenie zákona o sociálnych službách (zmena zákona o sociálnych službách)
 • Zrovnoprávnenie poskytovateľov sociálnych služieb.
 • Zabezpečenie dostupnosti včasnej intervencie a iných služieb poskytovaných v prirodzenom prostredí
 • Budovanie nových komunitných služieb pre všetky cieľové skupiny
 • Pokračovanie v deinštitucionalizácii
 • Podpora programov pre ľudí z MRK
 • Podpora inkluzívneho vzdelávacieho systému
 • Podpora začleňovania ľudí so zdravotným postihnutím vo všetkých etapách života
 • Nastavenie lepších finančných podmienok pre personál v pomáhajúcich profesiách
 • Ukončovanie bezdomovectva cez prístup k bývaniu a službám krízovej intervencie
 • Komplexný, multidisciplinárny a medzirezortný prístupu v sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
 • Opatrenia na udržateľnosť služieb podporovaného zamestnávania