List premiérovi o situácii v službách krízovej intervencie

Vážený pán premiér,

obraciame sa na Vás s prosbou o urgentné riešenie financovania sociálnych služieb krízovej intervencie prostredníctvom dotácie z Vašej rozpočtovej rezervy. Financovanie týchto sociálnych služieb nebolo z rôznych dôvodov dlhé roky vôbec riešené a zostali na chvoste záujmu tak zo strany Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako aj vlády SR. Situácia je o to vážnejšia, že v čase pandémie sa problémy s financovaním týchto služieb ešte viac prehĺbili.

Aby ste si vedeli urobiť predstavu o situácii v týchto sociálnych službách, radi by sme uviedli, že ich financovanie sa výrazne nezmenilo od roku 2012. Pritom už v roku 2012 finančné príspevky poskytované ministerstvom nestačili na pokrytie skutočných nákladov zariadení krízovej intervencie. Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v útulku zriadenom mestom alebo obcou je dnes napríklad nižší ako bol v roku 2008.

– V roku 2021 je príspevok vo výške 150 €/mesiac/klient

– V roku 2008 bol príspevok vo výške 166 €/mesiac/klient

Podotýkame, že nepriaznivú situáciu vo financovaní služieb krízovej intervencie výrazne negatívne ovplyvňujú aj viaceré zmeny prijaté vládami SR, na ktoré nemajú poskytovatelia žiadny vplyv. Ide najmä o zvyšovanie minimálnej mzdy v národnom hospodárstve. Jedná sa o už niekoľké navýšenie minimálnej mzdy za sebou a od roku 2012 narástla minimálna mzda o takmer 91 % (zo sumy 327 € v roku 2012 až na sumu 623 € v roku 2021). Pričom nárast minimálnej mzdy nikdy nebol zo strany MPSVaR primerane premietnutý do výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie a tak bola zodpovednosť za dofinancovanie služieb prenesená v plnom rozsahu na poskytovateľov, a to tak verejných ako aj neverejných. Pre mnohých poskytovateľov a ich klientov to znamenalo zníženie kvality poskytovanej služby alebo zníženie jej dostupnosti. Rovnako v rokoch 2018 a 2019 prudko narástli príplatky za prácu v noci, počas víkendov a vo sviatok. Zásadný bol taktiež rast inflácie, ktorý v rokoch 2012 až 2019 dosiahol úroveň viac ako 11 %. Žiaden z týchto zvýšených nákladov sa neodrazil na navýšení finančného príspevku z MPSVaR a to napriek tomu, že sme o to niekoľkokrát žiadali.

Aktuálnu nepriaznivú situáciu vo financovaní služieb krízovej intervencie sme v predchádzajúcich dňoch riešili už aj so súčasným vedením Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré chápe naše argumenty, podporuje naše požiadavky a je pripravené aj systémovo a komplexne riešiť túto sociálnu oblasť. Príprava a spracovanie ich legislatívnych návrhov však bude trvať ešte nejaké obdobie a situácia v službách krízovej intervencie je tak naliehavá, že neznesie odklad a poskytovatelia a hlavne ich klienti už nemajú čas čakať.

Preto Vás pán premiér, prosíme o podporu poskytovateľov služieb krízovej intervencie prostredníctvom dotácie z Vášho rezervného fondu, aby Vás mohli prostredníctvom výzvy požiadať o chýbajúce zdroje a tak mohli v tejto ťažkej spoločenskej situácii napĺňať aspoň svoje základné poslanie a to ochranu zdravia a života svojich klientov, ktorí sa nachádzajú v tých najťažších životných situáciách, lebo nemajú ani prístrešie a zabezpečené základné životné potreby alebo sú ohrození násilím zo strany iných osôb a pritom ich životy a zdravie ohrozuje a zasahuje ochorenie COVID 19.

Aká alarmujúca situácia je v tejto oblasti v celej SR ilustruje aj príklad z Bratislavy, kde v súčasnosti rýchlym tempom rastie počet pozitívnych klientov bez domova, pričom viac ako 70 je ich už umiestnených v mestskom karanténnom mestečku a 20 osôb je napríklad v karanténe v jednej z najväčšej nocľahárni. Poskytovatelia týchto sociálnych služieb, akým je napr. útulok, terénna sociálna služba krízovej intervencie, nocľaháreň, zariadenie núdzového bývania alebo nízkoprahové centrum pre deti a rodinu, sú nielen z hľadiska ich počtu (747), ale aj z hľadiska počtu klientov (4668) významnými poskytovateľmi. Sú však už vyčerpaní, trpia nedostatkom personálu, materiálno technického vybavenia, nedostatkom priestorov a nedostatok finančných prostriedkov im ich ťažkú situáciu vôbec neuľahčuje.

Za Vašu pomoc ďakujeme.

S úctou

Mgr. Lýdia Brichtová, PhD

štatutárna zástupkyňa

Nezávislá platforma SocioFórum

 

List premiérovi ohľadom financovania služieb krízovej intervencie 22.1.2021.pdf