List ministrovi zdravotníctva k situácii ohľadom očkovania

Už dňa 20. januára 2021 sme zaslali ministrovi zdravotníctva naše nesúhlasné stanovisko k vyhláške MZ SR č. 10/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID 19. Do dnešného dňa sme nedostali žiadnu reakciu a vysvetlenie. Preto sa na ministra zdravotníctva opäť obraciame a prosíme o vysvetlenie, z akých dôvodov boli niektoré cieľové skupiny (bližšie špecifikované v liste v prílohe) vylúčené z prioritného očkovania, a to aj napriek tomu, že potreba ich očkovania vyplynula zo záverov odborných diskusií.

Napriek tomu, že sa do poradia očkovania nezaradili niektoré cieľové skupiny a prioritne sa ustanovilo očkovať len zamestnancov a klientov pobytových zariadení sociálnych služieb, ani aktuálne očkovanie neprebieha priebežne a transparentne.

Týmto otvoreným listom prosíme o prijatie opatrení, ktoré umožnia zaradiť do poradia prioritného očkovania aj spomínané cieľové skupiny a zároveň prosíme, aby ste poskytli zamestnancom a tým aj klientom všetky relevantné informácie aj k práve prebiehajúcemu očkovaniu v pobytových zariadeniach sociálnych služieb.

Podrobnejšie informácie nájdete v liste tu:Otvorený list ministrovi zdravotníctva SR.pdf

S úctou

Lýdia Brichtová

Za Nezávislú platformu SocioFórum

 

 

Projekt “Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík” je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.