Plán obnovy a odolnosti

V máji 2020 Európska únia ohlásila iniciatívu NextGenerationEU – dočasný nástroj obnovy vo výške 750 miliárd EUR, ktorý má pomôcť napraviť bezprostredné hospodárske a sociálne škody spôsobené pandémiou koronavírusu. Európa po pandémii ochorenia COVID-19 bude zelenšia, digitálnejšia, odolnejšia a lepšie pripravená na súčasné aj nadchádzajúce výzvy. Táro iniciatíva zahŕňa niekoľko rôznych finančných nástrojov. Hlavný prvkom je Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. V tejto súvislosti všetky členské štáty, vrátane Slovenska, začali pripravovať svoje Plány obnovy a odolnosti.

V októbri 2020 vláda SR predstavila víziu Moderné a úspešné Slovensko – Národný integrovaný reformný plán , ktorý slúži ako základný rámec na ďalšiu identifikáciu priorít pre Fond obnovy a odolnosti, Partnerskú dohodu, ostatné európske fondy či politiky financované z národných zdrojov.

Z Plánu obnovy a odolnosti môže Slovensko čerpať takmer 6 mld. €. K dispozícii má SR aj 9 mld. € nevyčerpaných eurofondov a ďalších 13 mld. € z nového programovacieho obdobia. Časť reformných nákladov bude hradených zo štátneho rozpočtu, prípadne iných verejných zdrojov (napr. rozpočtov regionálnej a miestnej samosprávy).

Mária Filipová, členka Výboru SocioFóra, zastupuje našu platformu na strentutia a konzultáciách a pripravila krátku súhrnnú informáciu o obsahu Plánu obnovy a odolnosti v sociálnej oblasti.

Informácia o Pláne obnovy a odolnosti – pre potreby SocioFóra.pdf

 

 

Projekt “Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík” je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.