Stanovisko SocioFóra k úprave poslaneckého návrhu

Stanovisko SocioFóra  k  pracovnej verzii poslaneckého návrhu novely zákona o sociálnych službách, konkrétne k § 110aq, ktorý sa dopĺňa odsekmi 14 až 16

S navrhovaným znením legislatívnych zmien je možné súhlasiť, ale vzhľadom na to, aby v implementačnej praxi nevznikali žiadne pochybnosti a hlavne rôzne interpretácie zo strany obcí, prosíme Vás, aby ste do odôvodnenia navrhovaných zmien explicitne uviedli text, prípadne príklad, z ktorého bude jednoznačne vyplývať, že citované návrhy (1200 eur)sa nevzťahujú na poskytovanie finančného príspevku na prevádzku ani pre tých neverejných poskytovateľov, ktorým obec/mesto poskytovalo finančný príspevok na určitú kapacitu zariadenia(určitý počet prijímateľov) v roku 2021.

Je nám zrejmé, že z textu navrhovaných legislatívnych zmien to vyplýva, ale máme oprávnené obavy, že ak v odôvodnení k týmto zmenám bude len text „Takto určená výška FPP sa však nevzťahuje na určenie výšky tohto FPP na prijímateľov sociálnej služby, ktorým sa ku dňu účinnosti zákona poskytuje sociálna služba s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej služby z rozpočtu samospráv podľa tohto zákona alebo text …… a to v zásade nad rámec počtu prijímateľov tejto sociálnej služby s jej finančnou podporou z rozpočtu obce alebo VUC poskytovaním finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, na ktorých bol tento finančný príspevok viazaný na rozpočtový rok 2021, a to pri posudzovaní tohto stavu k 31. decembru 2021“, môžu to obce , či už z neznalosti alebo účelovo interpretovať tak, že sa to vzťahuje len na konkrétneho klienta. Chceli by sme sa   tým vyhnúť riziku a situáciám, že ak doteraz ( v roku 2021) obec poskytovala neverejnému poskytovateľovi finančný príspevok na prevádzku napr. na 40 prijímateľov a v januári 2022 z nich dvaja zomrú, začne im poskytovať finančný príspevok na prevádzku len na 38 prijímateľov podľa doterajších pravidiel a na dvoch nových prijímateľov, ktorí nahradia zomretých prijímateľov, im bude poskytovať FPP už podľa pravidiel a podmienok ustanovených v odsekoch 15 a 16 účinných od 1.1.2022.

S rôznou nesprávnou interpretáciou a implementáciou príslušných ustanovení zákona o sociálnych službách zo strany obcí a miest máme už svoje skúsenosti (napr. prijímateľ môže kedykoľvek požiadať o zabezpečenie sociálnej služby s podporou z verejných zdrojov a to aj vtedy, ak sa mu už sociálna služba poskytuje a má uzavretú zmluvu o  poskytovaní sociálnej služby, a pritom obce to spochybňovali a stovky obcí z  dôvodu už poskytovanej sociálnej služby FPP ani neposkytovali).

 

Lýdia Brichtová

štatutárny zástupca Nezávislej platformy SocioFórum, o.z.

 

Projekt „Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík” je podporený
z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.