Ponuka vzdelávania: Koncepcia výkonu opatrení v zariadeniach SPODaSK

Hľadáte spôsob ako zvýšiť efektivitu odovzdávania poznatkov a výmeny skúseností vo vašej organizácii? SocioFórum ponúka jednoduchú, prirodzenú cestu ako zvýšiť a zefektívniť úroveň vzdelávania vo Vašej organizácii. Touto cestou je neformálne vzdelávanie. Vzdelaný zamestnanec má pre vašu organizáciu významnú pridanú hodnotu nielen v tom, že vďaka najnovším poznatkom a informáciám dokáže flexibilne reagovať na zmeny, ale prispeje aj k zvýšeniu kvality poskytovaných sociálnych služieb klientom vašej organizácie. K rozhodujúcim faktorom spokojnosti zamestnanca je aj celkový osobnostný rozvoj.

SocioFórum disponuje tímom ľudí s rôznorodými skúsenosťami z oblasti sociálnych služieb dlhodobej starostlivosti, krízovej a včasnej intervencie, sociálno-právnej ochrany, sociálneho podnikania a pod. Okruh tém je možno rozšíriť na základe záujmu a požiadaviek účastníkov webinárov. Na základe analýzy požiadaviek, konzultácií, dôkladnej prípravy a na základe dlhoročných skúseností odborníkov v radoch SocioFóra a spolupracujúcich partnerov pripravujeme sériu online webinárov, ktoré chceme, aby priniesli členom SocioFóra úžitok a zvýšili kvalitu a efektivitu ich práce. 

Vzdelávanie zamestnancov sa stáva nevyhnutným kritériom úspešnosti a konkurencieschopnosti organizácie na trhu poskytovateľov sociálnych služieb. 

Aktuálna ponuka:

2. Koncepcia výkonu opatrení v zariadeniach SPODaSK v SR 2021 – 2025 (PhDr. Elena Kopcová, PhD.)

Zvažujete rozšíriť svoje registrácie a akreditácie o výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately? Počas workshopu si predstavíme nielen súčasné podmienky akreditácie, cieľové skupiny výkonu opatrení SPODaSK, zodpovednosti, kompetencie a povinnosti centra pre deti a rodinu (CDR) ako aj akreditovaného subjektu výkonu opatrení SPODaSK (AS), ale aj možnosti viaczdrojového financovania oboch typov zariadení a smerovanie, trendy a výzvy v SR v súlade so zámermi EÚ.

 

2 hodinový webinár (cez ZOOM)

termín: bude oznamený po naplneni minimálneho počtu záujemcov

cena vzdelávania pre člena SocioFóra: 25 €

cena vzdelávania pre ostaných: 40 €

prihlasujte sa na tomto linku

 

Termín na zaslanie prihlášky: priebežne

ďalšiu ponuku našich vzdelávaní a konzultácií nájdete kliknutím na tento link

 

image.png

 

Projekt “Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík” je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.