Návrh reformy sociálnych služieb krízovej intervencie

Nezávislá platforma SocioFórum pripravila Ideový návrh reformy sociálnych služieb krízovej intervencie. Tento návrh vznikol participatívnym procesom skupiny odborníkov a organizácií pracujúcich v sociálnych službách krízovej intervencie pod gesciou SocioFóra.

K návrhu prebehla následne diskusia v rámci širšej 22-člennej skupiny, ktorej sa zúčastnili (verejní i neverejní) poskytovatelia sociálnych služieb a odborníci.

Publikácia je prvou verziou ideového návrhu, ktorý chceme takto predstaviť širokej verejnosti ako aj relevantným aktérom v oblasti poskytovania sociálnych služieb (MPSVR, ZMOS, ÚMS, SK8 a iní). 

Návrh považujeme za podklad a ponúkame ho ako vstup do odbornej diskusie ako má legislatíva o sociálnych službách vyzerať v budúcnosti a aké zmeny sa v nej majú udiať, aby viac reflektovala potreby ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií), subjektov s nimi pracujúcimi a tiež skúsenosti z praxe. Vnímame, že niektoré návrhy (napríklad spôsob financovania) reflektujú pohľad iba časti služieb krízovej intervencie. Našim zámerom nebolo nájsť model, ktorý by vyhovoval všetkým, ale priniesť ucelený návrh ako podnet do ďalšej diskusie a túto cestu chceme ešte spoločne s inými cieľovými skupinami prejsť.

Ideový návrh reformy sociálnych služieb krízovej intervencie

Projekt “Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík” je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.