Obec pripravená pomáhať

Realizovať aktivity a služby v sociálnej oblasti sa nedá bez samosprávy. Preto sa aj naša pozornosť sústreďuje na vzájomnú spoluprácu. Vychádzajúc aj z podnetov našich členov sme pripravili publikácie Obec pripravená pomáhať.

Táto brožúra je určená pre zástupcov obcí a miest, ktorí si uvedomujú zodpovednosť vo vzťahu k svojim obyvateľom v situáciách, v ktorých pomoc blízkych, rodiny, susedov, priateľov je vyčerpaná, a ako ďalší dôležitý článok v reťazci pomoci a podpory nastupuje miestna samospráva, obec alebo mesto, kde občan žije. Malé obce realizujú veľakrát túto pomoc a podporu prirodzene, neformálne, či ide o pomoc pre starších spoluobčanov pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri nákupoch, pri návšteve lekárov a pod. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy vyplývajúcej zo zákona o obecnom zriadení je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Nech sa páči, tu je publikácia k dispozícii:

OBEC PRIPRAVENÁ POMÁHAŤ


Projekt “Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík” je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.