Na čom participujeme

Účasť v pracovných skupinách pri tvorbe stratégií a príprave legislatívy

Metodická podpora a príprava komunitných plánov sociálnych služieb

  • spolupráca s mestami Myjava, Modra, Nitra a obcou Jaslovské Bohunice
  • spolupráca s Nitrianskym samosprávnym krajom
  • spolupráca s mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto

Metodická podpora a príprava Strategických dokumentov

  • spolupráca s mestom Nové Zámky

PROJEKT NET-WORKS

Net-Works je projekt spolufinancovaný z programu Erasmus+, ktorého cieľom je pomôcť pri vytváraní nových národných a regionálnych sietí poskytovateľov vzdelávania dospelých na pracovisku s cieľom zvýšiť ich kapacitu na riešenie problémov spojených s pracovnou integráciou zraniteľných osôb na trhu práce. 
Projekt rieši tri hlavné výzvy: 

  1. Nedostatočné prepojenie a vytváranie sietí medzi rôznymi aktérmi zapojenými do sociálneho začlenenia a vzdelávania dospelých na pracovisku
  2. Nedostatočné povedomie o modeli vzdelávania založenom na pracovnej skúsenosti a potreba simulovať a stabilizovať citlivosť a znalosti verejných činiteľov
  3. Potreba priaznivého prostredia pre poskytovateľov vzdelávania dospelých na pracovisku – vypracovanie riešení a stratégií, dlhodobá spolupráca, prideľovanie finančných prostriedkov a pod. 

PROJEKT NET-WORKS

Projekt ACF Slovakia – ROZVOJ SOCIOFÓRA

Projekt ” Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík” je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Projekt je zameraný na posilnenie advokačnej funkcie Nezávislej platformy SocioFórum ako relevantného partnera štátnej/verejnej správy pri tvorbe verejných politík v sociálnej oblasti. Posilní expertízu členov platformy v prospech návrhov verejných politík a participácie pri tvorbe viacerých strategických materiálov Slovenska a pri príprave nového programového obdobia eurofondov. Prostredníctvom projektu sa snaží prispieť k tomu, aby opatrenia sociálnej ochrany neboli cieľom pomoci, ale nástroj sociálneho začlenenia.

Plánované obdobie: 1.7.2020 – 31.12.2021
Celková suma projektu: 63 056€
Schválený grant: 56 750€