Pracovná skupina pre reformu financovania

V roku 2022 zriadilo MPSVR SR pracovnú skupinu pre reformu financovania sociálnych služieb s ohľadom na reformné zámery definované v Plán obnovy a odolnosti v Komponente 13 Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť. Konkrétne ide o Reformu 1: Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

“Cieľom reformy je vytvorenie strategického a legislatívneho rámca pre funkčné prepojenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Nový systém osobného rozpočtu zefektívni a sprehľadní systém financovania dlhodobej starostlivosti. Osoby, ktoré budú hospitalizované v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorého súčasťou je aj poskytovanie sociálnej starostlivosti (napr. dom ošetrovateľskej starostlivosti, hospic), budú môcť využiť osobný rozpočet na financovanie sociálnej starostlivosti aj v takomto zariadení. Nový systém financovania podporí vznik a rozvoj služieb v komunite a prispeje k riešeniu problému nedostatku personálu v sektore sociálnych služieb, najmä terénnych. Posilnené financovanie prostredníctvom poukazu zatraktívni pozíciu opatrovateľa v teréne.”

https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/plan-obnovy-odolnosti/komponent-13-dostupna-kvalitna-dlhodoba-socialno-zdravotna-starostlivost/

Nezávislá platforma SocioFórum do pracovnej skupiny nominovala svoju štatutárku Lýdiu Brichtovú. Už na konferencii SocioFóra v decembri 2022 informovala členov o prvom informatívnom stretnutí pracovnej skupiny. Rovnako boli odprezentované zásady, ktoré chce v pracovnej skupine SOcioFórum presadzovať.

MPSVR SR v januári 2023 pripravilo Dotazník k preferencii spôsobu určenia výšky finančného príspevku na prevádzku SoS (FPP). Tento dotazník sme členom SocioFóra zdieľali a mali možnosť vyjadriť svoj názor individuálne. Túto možnosť sme využili aj ako strešná organizácia.

  • Aký spôsob výpočtu výšky FPP považujete za optimálny: Paušálny FPP na jednotku sociálnej služby (miesto/prijímateľ, hodina a pod.)
  • Ak považujete za potrebné stanoviť paušálny FPP na jednotku sociálnej služby, je podľa Vášho názoru potrebné ho stanoviť pre každý druh a formu sociálnej služby: zákonom v jednotnej výške so zohľadnením regionálnych rozdielov a ďalších kritérií (napr. kapacita zariadenia)
  • Ak považujete za potrebné stanoviť paušálny FPP na jednotku sociálnej služby, aký by mal byť spôsob stanovenia jeho výšky na príslušný rok, resp. jeho valorizácie: automaticky na základe zákonom stanoveného valorizačného mechanizmu (napr. podľa výšky inflácie), ktorého úprava by si vyžadovala zmenu/novelizáciu zákona
  • Čo považujete za výhody v súčasnosti ustanoveného spôsob výpočtu FPP podľa „vzorca“ ustanoveného v § 77 zákona o sociálnych službách (je možný výber viacerých/všetkých možnosti): zohľadnenie regionálnych rozdielov na výdavky súvisiace s poskytovaním sociálnej služby;  v praxi sa porovnateľné financovanie neverejných a verejných poskytovateľov nezrealizovalo,
  • Čo považujete za nevýhody v súčasnosti ustanoveného spôsob výpočtu FPP podľa „vzorca“ ustanoveného v § 77 zákona o sociálnych službách (je možný výber viacerých/všetkých možnosti): neprehľadnosť spôsobu výpočtu FPP zo strany konkrétnej obce/VUC; komplikovanosť a náročnosť spôsobu výpočtu FPP a terminologická nejasnosť; nedostatočné podklady na účely výpočtu FPP zo strany neverejných poskytovateľov sociálnych služieb; neznalosť právneho predpisu zo strany obcí…
  • Čo považujete za možné výhody v prípade ustanovenia paušálneho FPP na jednotku sociálnej služby (je možný výber viacerých/všetkých možnosti): garancia poskytnutia jednotnej výšky FPP na celom území SR/regiónu; pravidelná valorizácia FPP (v závislosti od spôsobu valorizácie); transparentnosť a jednoduchosť systému; zefektívnenie procesu plánovania finančných prostriedkov na úrovni samosprávy
  • Čo považujete za možné nevýhody v prípade ustanovenia paušálneho FPP na jednotku sociálnej služby (je možný výber viacerých/všetkých možnosti): nezohľadnenie možných individuálnych rozdielov pri výdavkoch; riziko nedostatočnej valorizácie FPP (v závislosti od spôsobu valorizácie); aj pri stanovení FPP paušálom je potrebné zaoberať sa vykonateľnosťou zákona u malých obciach. Je potrebné definovať subjekt (VUC/štát), ktorý preberie ich zodpovednosť.
  • Považujete súčasne zákonom o sociálnych službách prerozdelené kompetencie obcí a vyšších územných celkov pri poskytovaní FPP za optimálne? Nie, sú potrebné zmeny.

Druhé stretnutie pracovnej skupiny sa uskutočnilo 28.marca 2023. Nižšie si môžete prečítať krátky zápis.

SocioFórum ako jedna zo strešných organizácií zastúpených v pracovnej skupine dostala tiež úlohu pripraviť odpovede na dotazník zaslaný MPSVR. Chceme požiadať členov SF, aby vyjadrili svoj názor do 21. apríla 2023.

https://forms.gle/YE5xtYCBkev5JegM8