Download this file (SocioForum_pripomienky_poslanecky_navrh_L.pdf)

Inštitút dôverníka a otázka dohľadu v sociálnych službách

Skupina poslancov predložila návrh na zmenu zákona o sociálnych službách, v ktorej riešila otázku nepretržitého dohľadu a inštitútu dôverníka v sociálnych službách.

11. mája NR SR schválilo preložený návrh novely.

SocioFórum sa v rámci pripomienkovania obrátilo na predkladateľku návrhu listom, v ktorom sme ocenili otvorenie problematiky nepretržitého dohľadu a tiež úpravu problematiky, ktorú sme požadovali už pred viac ako 20 rokmi, ktorá sa týka nemožnosti ustanoviť za opatrovníka pre fyzickú osobu, ktorá je obmedzená v spôsobilosti na právne úkony, poskytovateľa sociálnej služby alebo jeho zamestnanca. Nedostatkom je, že táto navrhovaná zmena sa nepremieta do § 272 zákona č. 161/2015 Z. z. Navrhli sme aj niektoré úpravy. Na základe spoločnej diskusie, ktorej sa zúčastnila Lýdia Brichtová, niektoré rozpory sa odstránili a niektoré naše návrhy boli akceptované (boli súčasťou pozmeňovacieho návrhu).

Download this file (SocioForum_pripomienky_poslanecky_navrh_L.pdf)SocioFórum – pripomienky k poslaneckému návrhu 

Základné zmeny, ktoré novela priniesla sú vo dvoch oblastiach.

– zariadenia ani jeho zamestnanec nemôže byť ustanovený za opatrovníka prijímateľa sociálnych služieb

– zavádza sa inštitút dôverníka prijímateľa sociálnych služieb 

– vypúšťa sa “nepretržitý dohľad” a ostáva pojem “dohľad v určitom čase”, čo je v súlade s našim návrhom “náležitý dohľad”.

 

schválené znenie:

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=491971 

 

legislatívny proces v NR SR: 

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=455 

 

Predpokladáme, že bude potrebné pri zavádzaní v praxi komunikovať ministerstvom spravodlivosti ako aj posudkovými pracovníkmi. Pre inštitút dôverníka bude vhodné pripraviť usmernenie, čo je podstatou a ako môže prispieť k väčšej ochrane prijímateľov sociálnych služieb proti porušovaniu ich základných ľudských práv.

 

 

 

 

Projekt “Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík” je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.