Ponuka konzultácií

Nezávislá platforma SocioFórum pre svojich členov chce poskytnúť možnos online konzultácií na témy, ktoré vás zaujímajú. Výbor SF uvažuje na pravidelnou formou takýchto strentutí, ktoré pomôžu rýchlo reagovať na aktuálne udalosti, otázky, ale aj odborné témy dôležité pre skvalitňovanie našej práce.

V prvej fáze sme navrhli niektoré témy a dotazníkovým prieskumom chceme zistiť, ktoré vás najviac zaujímajú a prípadne aj ďalšie témy. 

Prvé návrhy tém:

  • KPSS a úlohy poskytovateľov sociálnych služieb vo vzťahu ku KPSS
  • Kvalita sociálnych služieb
  • Určovanie poradia záujemcov o SS
  • Individuálne plánovanie
  • Práca s agresívnym klientom
  • Určovanie FPP
  • Proces poskytovania SS
  • Náležitosti zmluvy o poskytovaní SS

Po odsúhlasení bude zverejnený harmonogram konzultácií s termínmi, témami a odborným vykrytím.

Záujemca o konzultáciu bude mať možnosť vopred zaslať otázky mailom, aby sa konzultanti mohli adresne pripraviť.

 

KONZULTÁCIE

Forma: online

Frekvencia: 1x za mesiac/2 hodiny

Cena pre členov SF: 25 €

 

Projekt “Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík” je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.