Ponuka vzdelávania: Prechod od chránenej dielne k sociálnemu integračnému podniku

Hľadáte spôsob ako zvýšiť efektivitu odovzdávania poznatkov a výmeny skúseností vo vašej organizácii? SocioFórum ponúka jednoduchú, prirodzenú cestu ako zvýšiť a zefektívniť úroveň vzdelávania vo Vašej organizácii. Touto cestou je neformálne vzdelávanie. Vzdelaný zamestnanec má pre vašu organizáciu významnú pridanú hodnotu nielen v tom, že vďaka najnovším poznatkom a informáciám dokáže flexibilne reagovať na zmeny, ale prispeje aj k zvýšeniu kvality poskytovaných sociálnych služieb klientom vašej organizácie. K rozhodujúcim faktorom spokojnosti zamestnanca je aj celkový osobnostný rozvoj.

SocioFórum disponuje tímom ľudí s rôznorodými skúsenosťami z oblasti sociálnych služieb dlhodobej starostlivosti, krízovej a včasnej intervencie, sociálno-právnej ochrany, sociálneho podnikania a pod. Okruh tém je možno rozšíriť na základe záujmu a požiadaviek účastníkov webinárov. Na základe analýzy požiadaviek, konzultácií, dôkladnej prípravy a na základe dlhoročných skúseností odborníkov v radoch SocioFóra a spolupracujúcich partnerov pripravujeme sériu online webinárov, ktoré chceme, aby priniesli členom SocioFóra úžitok a zvýšili kvalitu a efektivitu ich práce. 

Vzdelávanie zamestnancov sa stáva nevyhnutným kritériom úspešnosti a konkurencieschopnosti organizácie na trhu poskytovateľov sociálnych služieb. 

Aktuálna ponuka webinárov:

1. Prechod od chránenej dielne k sociálnemu integračnému podniku (PhDr. Elena Kopcová, PhD.)

 

Záujemci z radov poskytovateľov sociálnych služieb o založenie sociálneho podniku či chránenej dielne sa môžu dozvedieť o podmienkach a finančných príspevkoch, ako zlepšiť kvalitu života svojich sociálnych klientov podporovaným zamestnávaním. Tiež predstavíme, ako motivovať zamestnávateľov z business sektora či verejných inštitúcií, aby zamestnávali vašich klientov v prípade, že si nechcete založiť sociálny podnik či chránenú dielňu Vy ako poskytovateľ sociálnych služieb. Formou základných informácií z legislatívnych podmienok a najmä následnou diskusiou s expertmi z praxe sa môžete pýtať na konkrétne Vaše nápady a námety a ako ich aplikovať v praxi. Vďaka online formátu bude vzdelávanie dostupné pre väčší počet zamestnancov.

2 hodinový webinár

termín:   21. októbra 2021 – 9.00-11-00 hod.

cena vzdelávania pre člena SocioFóra: 25 €

cena vzdelávania pre ostaných: 40 €

prihlasujte sa na tomto linku

Projekt “Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík” je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.