Ponuka vzdelávaní

Hľadáte spôsob ako zvýšiť efektivitu odovzdávania poznatkov a výmeny skúseností vo vašej organizácii? SocioFórum ponúka jednoduchú, prirodzenú cestu ako zvýšiť a zefektívniť úroveň vzdelávania vo Vašej organizácii. Touto cestou je neformálne vzdelávanie. Vzdelaný zamestnanec má pre vašu organizáciu významnú pridanú hodnotu nielen v tom, že vďaka najnovším poznatkom a informáciám dokáže flexibilne reagovať na zmeny, ale prispeje aj k zvýšeniu kvality poskytovaných sociálnych služieb klientom vašej organizácie. K rozhodujúcim faktorom spokojnosti zamestnanca je aj celkový osobnostný rozvoj.

SocioFórum disponuje tímom ľudí s rôznorodými skúsenosťami z oblasti sociálnych služieb dlhodobej starostlivosti, krízovej a včasnej intervencie, sociálno-právnej ochrany, sociálneho podnikania a pod. Okruh tém je možno rozšíriť na základe záujmu a požiadaviek účastníkov webinárov. Na základe analýzy požiadaviek, konzultácií, dôkladnej prípravy a na základe dlhoročných skúseností odborníkov v radoch SocioFóra a spolupracujúcich partnerov pripravujeme sériu online webinárov, ktoré chceme, aby priniesli členom SocioFóra úžitok a zvýšili kvalitu a efektivitu ich práce.

Vzdelávanie zamestnancov sa stáva nevyhnutným kritériom úspešnosti a konkurencieschopnosti organizácie na trhu poskytovateľov sociálnych služieb.

 

Aktuálna ponuka webinárov:

 

 

2. Koncepcia výkonu opatrení v zariadeniach SPODaSK v SR 2021-2025 (PhDr. Elena Kopcová, PhD.)

Zvažujete rozšíriť svoje registrácie a akreditácie o výkon opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately? Počas workshopu si predstavíme nielen súčasné podmienky akreditácie, cieľové skupiny výkonu opatrení SPODaSK, zodpovednosti, kompetencie a povinnosti centra pre deti a rodinu (CDR) ako aj akreditovaného subjektu výkonu opatrení SPODaSK (AS), ale aj možnosti viaczdrojového financovania oboch typov zariadení a smerovanie, trendy a výzvy v SR v súlade so zámermi EÚ. 

2 hodinový webinár

termín:  po naplnení minimálneho počtu účastníkov

 

cena vzdelávania pre člena SocioFóra: 25 €

cena vzdelávania pre ostaných: 40 €

prihlasujte sa na tomto linku. 


Termín na zaslanie prihlášky: priebežne


 


 

3. Strategické dokumenty pre oblasť sociálnych služieb na obdobie 2021 – 2030 (Ing. Mária Filipová)

Rok 2020 bol rokom, keď končí programovacie obdobie viacerých strategických dokumentov, ktoré majú vplyv na rozvoj sociálnych služieb. Strategické dokumenty určujú trendy rozvoja a prioritné oblasti, na ktoré nadväzujú aj finančné zdroje schválené EK v rámci Plánu obnovy a odolnosti, ako aj pripravované programovacie obdobie EŠIF na roky 2021 – 2027. Na to, aby ste sa mohli uchádzať o uvedené finančné zdroje politika vašej organizácie, rozvojové zámery, ako aj vaše priority by mali byť v súlade so schválenými strategickými dokumentami. O ktoré dokumenty sa jedná?

  • Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2030
  • Národný program rozvoja životných podmienok osôb so ZP na roky 2021 – 2030
  • Národný program aktívneho starnutia 2021 – 2030
  • Národný integrovaný reformný plán – Moderné a úspešné Slovensko
  • Plán Obnovy a odolnosti SR

Vzdelávanie je určené pre manažmenty zariadení sociálnych služieb

4 hodinový webinár

termín:  24. november 2021 – 13.00 – 17.00 hod.

 

cena vzdelávania pre člena SocioFóra: 30 €

cena vzdelávania pre ostaných: 50 €

prihlasujte sa tu na tomto linku.


Organizátor si vyhradzuje právo pri nízkom počte termín vzdelávania zmeniť alebo zrušiť.

 

Projekt “Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík” je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.