List ministrovi: stabilizačný príspevok aj pre terénne opatrovateľky

V súvislosti s prípravou nariadenia vlády, ktorým sa majú upraviť podmienky na poskytnutie stabilizačného príspevku pre zdravotnícky personál a opatrovateľov a opatrovateľky v zariadeniach sociálnych služieb, sme listom z 13. 12. 2022 upozornili na opakovanie situácie, keď opatrovatelia z domácej opatrovateľskej služby boli opäť vynechaní.

Vážený pán minister Krajniak,

obraciame sa na Vás s veľkou prosbou o zváženie poskytnutia stabilizačného príspevku aj pre opatrovateľky/ľov vykonávajúcich opatrovateľskú službu v teréne, t. j. priamo v domácnosti našich seniorov a ľudí so ťažkým zdravotným postihnutím.

Veľmi oceňujeme, že ste prispeli k tomu, aby stabilizačný príspevok bol poskytnutý aj vybraným zamestnancom (zdravotnícky personál a opatrovatelia/ľky) vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb, nielen v nemocniciach. Neposkytnutie predmetného príspevku aj terénnym opatrovateľkám/ľom je však v praxi zamestnancami vnímané ako veľmi nespravodlivé rozhodnutie a diskriminujúce týchto zamestnancov. Okrem iného je aj v rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2020 až 2024, Plánom obnovy a odolnosti, Stratégiou dlhodobej starostlivosti a inými strategickými dokumentami, v ktorých vláda deklaruje a zaväzuje sa podporiť zotrvanie odkázaných ľudí prioritne v domácom prostredí a podporovať rozvoj komunitne orientovaných sociálnych služieb.

Sme toho názoru, že ak sa Vám, vážený pán minister, podarilo doslova vybojovať 60 mil. eur na stabilizáciu vybraných profesií v zariadeniach sociálnych služieb, za čo Vám všetci ďakujeme, v rámci uvedenej sumy, a to aj vzhľadom na počet zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb, zostáva  Vám finančný priestor aj na poskytnutie stabilizačného príspevku aj pre cca 7000 opatrovateliek (6923 v roku 2021 podľa Správy o sociálnej situácii obyvateľstva SR za rok 2021) poskytujúcich opatrovateľskú službu odkázaným občanom v domácnostiach. Takéto riešenie by bolo prijateľné, aj keby ste v tejto náročnej dobe poskytli týmto zamestnancom aj nižší príspevok ako je 3000 eur a to napr. cca 2000 eur, čo predstavuje cca 13,8 mil. eur. Za predpokladu, že by sa všetci zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb zaviazali podpísať 3-ročný záväzok, čo podľa nášho odhadu nebude reálne, takúto rezervu možno predpokladať aj v rámci doteraz vyčlenenej sumy 60 mil. eur. To znamená, že by ste nemuseli hľadať a prosiť o dodatočné zdroje.

Pomohlo by to nielen týmto opatrovateľom/ľkám, ktorých príjmy sú neporovnateľne nižšie ako príjmy/mzdy opatrovateľov v zariadeniach sociálnych služieb, ale hlavne aj obciam, ktoré zápasia s nedostatkom zamestnancov domácej opatrovateľskej služby a poskytujú túto sociálnu službu pre viac ako 80 % všetkých prijímateľov domácej opatrovateľskej služby. Navyše je tu aj obava poskytovateľov opatrovateľskej služby, že nastane odliv opatrovateľov/liek z terénu, kde chýbajú stovky týchto zamestnancov, do zariadení sociálnych služieb.

Veľmi Vás prosíme, vážený pán minister, aj napriek náročnej dobe, v ktorej sa nachádza vláda SR,  zvážte aj túto možnosť, ktorou oceníte a vyjadríte podporu aj opatrovateľom/ľkám v domácnostiach, ktoré sa statočne starajú o odkázaných občanov a umožňujú im ostať doma, čo najdlhšie.

S úctou,

Lýdia Brichtová

štatutárka Nezávislej platformy SocioFórum