Informácie z výročnej konferencie

Pozývame Vás na konferenciu Nezávislej platformy SocioFórum

8. decembra 2022 sa v Liptovskom Mikuláši konala výročná konferencia Nezávislej platformy SocioFórum. Bolo to po dlhom čase, keďže počas pandémie sme sa spolu nemohli stretávať. Stretlo sa nás približne sto ľudí z celého Slovenska.

Na konferencii sa venovali aktuálnym témam, nechali sme sa inšpirovať aj podľa preferencií účastníkov. Pre Výbor SocioFóra, ktorý konferenciu pripravoval, to bol dôležitý čas na diskusiu a ujasnenie si pozícií našej platformy v prebiehajúcich diskusiách.

Blok 1: Financovanie sociálnych služieb 

Cieľom prvého bloku venovaného financovaniu sociálnych služieb bolo sformulovať princípy a zásady, na ktorých by mala stáť pripravovaná reforma financovania sociálnych služieb a ktoré bude zástupkyňa SocioFóra v pracovnej skupine MPSVR presadzovať. Celá pripravovaná reforma vychádza zo zámerov prezentovaných v Programovom vyhlásení vlády a najmä v podľa Plánu obnovy a odolnosti. Účastníci si vypočuli informácie z prvého stretnutia pracovnej skupiny, ktorú vytvorilo MPSVR a boli odprezentované princípy, na ktorých by podľa nášho názoru mala reforma stáť a ako by sa mali pretaviť do nastavenia financovania. Tieto princípy sa následne diskutovali v pracovných skupinách – pre služby podmienené odkázanosťou a pre služby krízovej intervencie a iné oblasti sociálnej pomoci.

Na záver sme sa zhodli, že niektoré otázky ostávajú stále otvorené a chceme získať o nich bližšie podnety od členov SocioFóra. Preto v najbližšom čase Výbor pripraví dotazník, ktorý bude rozposlaný členom.

Blok 2: Zákon o inšpekcii v sociálnych veciach

Lýdia Brichtová pripravila prezentáciu, kde predstavila nový zákon o inšpekcii v sociálnych veciach. Nasledovala diskusia, kde viacerí účastníci prezentovali obavy z nového systému, lebo verejná správa je najmä nastavená nedôverovať a podozrievať poskytovateľov, namiesto toho, aby im pomohla a podporila ich.

Blok 3 Aktuálne témy

Na základe preferencií prihlásených účastníkov konferencie sa 3 témy do diskusie ukázali ako najžiadanejšie. Účastníkov zaujímalo nastavenie a priority nových eurofondov. Tieto predstavil účastníkom p. Viliam Michalovič z odboru programovania a projektového riadenia sekcie fondov EÚ, MPSVR SR.

Krátkym zamyslením nad tým či a ako sa dá spolupracovať s novými zástupcami miestnej a regionálnej samosprávy nás viedla Mária Filipová a Lukáš Kvokačka. Aj keď neverejní poskytovatelia majú veľa negatívnych skúseností s postojom samospráv, ako Výbor SF vnímame nutnosť stále sa pokúšať o partnerský dialóg. o to viac, že sa má nastavovať nové financovanie sociálnych služieb. Je zrejmé, že nejaké spolufinancovanie zo strany samospráv ostane, ale aj my vnímame, že je reálne mať rovnaké očakávania na všetky typy samospráva – malé obce, mestá či kraje,

Rozdelenie spoločnosti a netolerancia bola jedna z tém, ktorú účastníci vybrali – vnímajú ju nielen v spoločnosti, ale aj vo svojej praxi. Osobne na túto tému prišiel diskutovať splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač.

Na záver konferencie sme zhrnuli úlohy, ktorým sa mal Výbor SocioFóra venovať v najbližšom čase:

  • pripomienkovať a distribuovať členom SF Dotazník od MPSVR (pracovná skupina)
  • Sumár k princípov financovania (SF) a dotazník – zaslať členom SF
  • Zvážiť priebežné informovanie z pracovnej skupiny (online, mailom)
  • odoslať list MPSVR – ohľadom podnetov z webinára ku štandardom kvality pre služby krízovej intervencie
  • odoslať list MPSVR – ohľadom metodík pre inšpekciu v sociálnych veciach
  • 31. januára 2023 – uskutočniť webinár ku štandardom kvality pre služby podmienené odkázanosťou
  • otvoriť diskusiu s poskytovateľmi služieb krízovej intervencie k návrhu možných úprav vyhláška MZ