Prednáška o posudzovaní nástrojom WHO

V reakcii na situáciu, ktorú vyvolala invázia Ruska na Ukrajinu Nezávislá platforma SocioFórum sa zapojila do podpory najmä ľudí so zdravotným postihnutím. V mesiacoch jún až august sme prijali pozvanie k spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) pri manažmente posudzovania nároku a implementácii schémy peňažnej podpory pre dospelých ľudí so zdravotným postihnutím, ktorá by mala pôvodne podporiť minimálne 400 ľudí. IOM poskytol na niekoľko mesiacov finančnú podporu pre ukrajinských občanov utekajúcich pred vojnou. Špecificky pre tých, ktorí sa dennodenne starajú o svojho blízkeho, odkázaného na pomoc inej fyzickej osoby (podobne ako náš peňažný príspevok na opatrovanie). Koncom roka 2022 prebral na seba tento záväzok štát.

Ako nástroj na vyhodnotenie potrieb utečencov bolo rozhodnuté využiť nástroj WHODAS 2.0. konkrétne jeho 12-otázkovú verziu. V rámci prípravy na hodnotenie miery podpory sociálnymi pracovníkmi v teréne sme oslovili MUDr. Bc. Petru Sládkovú, PhD. z Kliniky rehabilitačného lekárstva 1. LF UK v Prahe, aby nám predstavila ako používať dotazník WHODAS 2.0. Aj dodatočne ďakujeme za ochotu a poskytnutie všetkých relevantných podkladových materiálov.

Prednáška sa nahrávala v júni 2022 a špecificky pre potreby posudzovania potrieb odídencov z Ukrajiny. Vzhľadom na to, že o hodnotiacom nástroji WHODAS 2.0, v jeho rozsiahlejšej 36-otázkovej verzii, sa uvažuje aj v kontexte zmien v posudkovom systéme, chceme spomínanú prednášku sprístupniť pre všetkých, koho téma viac zaujíma.

Viac informácií nájdete aj tu:

https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health/who-disability-assessment-schedule

https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat–klasifikace–who-disability-assessment-schedule#o-dotazniku

Prednáška:

Predstavenie skórovacieho formuláru: