Podnety od poskytovateľov pre MPSVR k inšpekcii

Aj na základe podnetov od poskytovateľov sociálnych služieb k interpretácii a implementácii novej právnej úpravy zákona č. 345/2022 Z.Z. o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov sme oslovili pána ministra práce sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka s prosbou o spracovanie a zverejnenie podrobného postupu (§ 3 ods. 1, písm. d), bod 3).

Na webinári koncom roka 2022, ktorý sa špecificky zaoberal štandardami kvality v oblasti služieb krízovej intervencie, zazneli konkrétne otázky a podnety od poskytovateľov sociálnych služieb na implementáciu niektorých kritérií v ich praxi. Tieto sme spoločne sformulovali a listom zaslali generálnemu riaditeľovi inšpekcie v sociálnych veciach.