Voľby do orgánov SocioFóra 2023

AKTUALIZÁCIA: Na Valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 15.11.2023, bol zvolený nový Výbor SF na funkčné obdobie 2023 – 2026. Viac o členoch Výboru SF sa dozviete v časti Kontakt.

Radi by sme Vás informovali o príprave volieb do orgánov SocioFóra na obdobie nasledujúcich 4 rokov, tj. 2023 – 2023. V rámci volieb do orgánov SF sa uskutoční voľba členov Výboru SF a voľba revízora/ revízorky SF. Voľby do orgánov SF sa uskutočnia dňa 9.11.2023 na Valnom zhromaždení, ktoré bude súčasťou Výročnej konferencie. O mieste a programe Konferencie Vás budeme bližšie informovať.

Kto má právo voliť do orgánov SF:

 • Riadny člen má právo voliť členov orgánov SF

Kto môže byť volený do orgánov SF:

 • Riadny člen má právo byť volený do orgánov SF
 • Pridružený člen má právo byť volený do orgánov SF

Podmienkou možnosti byť volený do orgánov SF je aktuálne platné členstvo v Nezávislej platforme SocioFórum.

Výbor občianskeho združenia je volený na Valnom zhromaždení na 4 roky. Má minimálne 5 a maximálne 13 členov. Výbor SF:

 • riadi činnosť občianskeho združenia v období medzi valnými zhromaždeniami
 • vypracúva plán činnosti a schvaľuje rozpočet občianskeho združenia pre jeho plnenie
 • schvaľuje stanoviská, tlačové správy, výzvy adresované politickým reprezentantom a médiám
 • transferuje členom aktuálne informácie
 • pripravuje a participuje na odborných podujatiach
 • nominuje zástupcov združenia pri zastupovaní záujmov členov združenia
 • rozhoduje a podieľa sa na účasti združenia na projektoch, konzultáciách a iných odborných službách
 • udržiava dobré vzťahy a podporuje komunikáciu medzi členmi združenia a inými organizáciami
 • účastní sa na medzirezortnom pripomienkovacom konaní (MPK) 
 • účastní sa prípravy a realizácie vzdelávacích webinárov
 • Členovia Výboru SF sa stretávajú minimálne raz mesačne, vo väčšine v online priestore

Revízor občianskeho združenia je volený Valným zhromaždení. Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom v iných orgánoch združenia. Revízor:

 • má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Výboru
 • v rámci svojej kontrolnej činnosti má právo požadovať od Výboru doklady a dokumenty súvisiace s činnosťou združenia a rozhodnutiami Výboru
 • predkladá Valnému zhromaždeniu kontrolnú správu o činnosti, osobitne o hospodárení združenia
 • navrhuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a kontroluje ich plnenie
 • kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov združenia

Váš záujem o kandidatúru do orgánov SF, rovnako ako návrh na kandidatúru inej osoby, nám môžete oznámiť do 15.9.2023 prostredníctvom tohto formuláru: Voľby do orgánov SF (na funkčné obdobie 2023 – 2026).