Iba 8,8 % obcí finančne podporuje svojich občanov a prispieva na sociálne služby

Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. uskutočnila rozsiahly prieskum medzi obcami a neverejnými poskytovateľmi, ktorý preukázal, že len 8,8 % miestnych samospráv prispieva odkázaným obyvateľom na sociálne služby.

Od opätovného zavedenia povinnosti obce spolufinancovať vybrané druhy sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi prostredníctvom finančného príspevku na prevádzku prešli viac ako tri roky. Uplatňovanie povinnosti v tejto oblasti je zo strany obcí veľmi rôznorodé a zo strany odkázaných občanov a neverejných poskytovateľov je vnímané veľmi negatívne. Pritom neverejní poskytovatelia plnia úlohy vo verejnom záujme. Je preto logické, že na financovanie nimi poskytovaných služieb majú právo, ktoré im zabezpečí prístup k verejným zdrojom.

Ak si obec neplní povinnosť poskytovať finančný príspevok na prevádzku alebo si ju plní nedostatočne, vytvára sa tým priestor na nerovnaké zaobchádzanie nielen voči občanom odkázaným na sociálnu službu, ale aj na nerovnaké postavenie neverejných poskytovateľov v porovnaní s verejnými poskytovateľmi pri podpore sociálnych služieb z verejných zdrojov.

V súčasnosti je v medzirezortnom pripomienkovom konaní novela zákona o sociálnych službách a jednou zo zmien je vypustenie potreby podmieňovať spolufinancovanie sociálnej služby zo strany obce objednaním tejto sociálnej služby pre svojho občana. Združenie miest a obcí Slovenska je zásadne proti tejto zmene, napriek tomu, že situácia v spolufinancovaní zo strany obcí je alarmujúca.

Aby sme si uvedené skutočnosti overili, realizovali sme prieskum o situácii financovania neverejných poskytovateľov obcami. Súbežne sme realizovali paralelný prieskum zameraný na situáciu u neverejných poskytovateľov. Tieto prieskumy poukázali na viaceré skutočnosti a priniesli aj poznatky, ktoré v implementačnej praxi doteraz neboli známe a sú aj pre mnohých odborníkov prekvapením.

Alarmujúce je zistenie, že z 2012 zapojených obcí poskytuje finančný príspevok na prevádzku na svojho občana, ktorý má v danej obci trvalý pobyt, len 8,8 % obcí.

Prekvapením bolo tiež zistenie, že z 1 581 (79 %) obcí uviedlo, že finančný príspevok na prevádzku neposkytli, lebo ich nikto o to nepožiadal. To znamená, že neverejný poskytovateľ sa neobrátil na príslušnú obec s písomnou žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku. Najčastejším dôvodom, pre ktorý sa neverejní poskytovatelia sociálnych služieb (v rámci sociálnych služieb: zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár), neobracali na obec/mesto o finančnú podporu prostredníctvom príspevku, bola skutočnosť, že mali predchádzajúce negatívne skúsenosti, napr. obec im žiadny príspevok neposkytla alebo v neadekvátnej výške.

Dôvody, ktoré uvádzali obce pre neposkytnutie príspevku dávajú jasný signál o tom, ako vnímajú obce svoju zákonom ustanovenú povinnosť a preukazujú, že mnohé obce postupujú v rozpore s platnou legislatívou. Jedným z dôvodov neposkytnutia príspevku zo strany obcí bol aj nedostatok finančných prostriedkov.

S výsledkami realizovaných prieskumov oboznámime aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré je zodpovedné za oblasť sociálnych služieb a očakávame, že v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR, príslušné rezorty čo najskôr pripravia reformy a opatrenia, ktoré tento nepriaznivý stav zvrátia a napravia. Sociofórum považuje riešenie nastoleného dlhodobo pretrvávajúceho problému za prioritné aj vzhľadom na starnutie populácie a potrebu zabezpečiť sociálne služby pre väčší počet odkázaných občanov.

Bez intervencií štátu prijatých s dostatočným časovým predstihom nebude možné zmierniť dopady demografického vývoja na spoločnosť, napr. v oblasti zdravotnej, dlhodobej starostlivosti či v oblasti dôchodkového poistenia.


prieskumné správy:

PRIESKUM MEDZI NEVERJNÝMI POSKYTOVATEĽMI

PRIESKUM MEDZI OBCAMI

 

prezentácia z tlačovej konferencie:

Prezentácia prieskumov, 11.8.2021

 

 

Projekt “Rozvoj SocioFóra ako relevantného partnera pri tvorbe verejných politík” je podporený z programu ACF -Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014 – 2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.