Podpora UA 2022

Nezávislá platforma SocioFórum začala spoluprácu s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) pri manažmente posudzovania nároku a implementácii schémy peňažnej podpory pre dospelých ľudí so zdravotným postihnutím, ktorá by mala podporiť až 400 ľudí. IOM poskytne na niekoľko mesiacov finančnú podporu pre ukrajinských občanov utekajúcich pred vojnou. Špecificky pre tých, ktorí sa dennodenne starajú o svojho blízkeho, odkázaného na pomoc inej fyzickej osoby (podobne ako náš peňažný príspevok na opatrovanie).

Oslovili sme našich členov a ich zamestnancov, spolupracovníkov s ponukou na spoluprácu. Hľadáme odborníkov zo sféry sociálnych služieb (hlavne priamej práce s osobami odkázanými na pomoc inej fyzickej osoby), ktorí navštívia vytipované domácnosti.

Proces, v ktorom potrebujeme Vašu podporu, bude mať nasledovné kroky:

 1. Návšteva vytipovanej domácnosti – Ľudsky, citlivo k situácii aj cieľovej skupine, a zároveň profesionálne, formou štruktúrovaného rozhovoru (WHODAS 2.0), budú zisťovať a  vypovedané a pozorované skutočnosti, ktoré následne vyhodnotíme. 
 2. O pridelení podpory rozhodne odborná skupina IOM a MPSVR.
 3. Návštevy v domácnosti budú mať aj druhé kolo, tzv. registračné, kedy osobám spĺňajúcim podmienky pracovník odovzdá výsledok posudzovania a overí údaje potrebné pre vyplatenie príspevku.

Čo je našim cieľom:

 1. splniť zadanie IOM a pomôcť pri implementácii schémy peňažnej podpory pre ľudís o zdravotným postihnutím
 2. zmapovanie potrieb, ktoré ľudia utekajúci pred vojnou v hostiteľskej krajine nemajú prirodzene naplnené a ich napojenie na existujúce možnosti či hľadanie nových.
 3. odskúšanie metodiky WHO, ktorá na Slovensku zatiaľ nie je v praxi používaný, no mal by slúžiť ako podklad pre reformu procesu posudzovania odkázanosti u nás a my všetci máme príležitosť ho do nejakej miery, hoci v špecifickej situácii, otestovať, poskytnúť spätnú väzbu a prispieť tak k zmene procesu a prístupu k podpore osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby na Slovensku.
 • IOM na svojich stránkach pripravil súhrnnú informáciu
 • Viď linky
  1. UA: https://bit.ly/cbi-ua
  1. EN: https://bit.ly/cbi-en
  1. SK: https://bit.ly/cbi-sk
 • K dispozícií pre odídencov sú aj telefonické kontakty – Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) – Úrad na Slovensku
 • Bezplatné informačné linky (hovory zo Slovenska):
  1. 0800 500 088 (pondelok, štvrtok a piatok od 9.00 do 17.00)
  1. 0800 500 099 (utorok a streda od 9.00 do 14.00)
  1. E-mail: IOMSlovakiaCBIfeedback@iom.int
 • Okrem “príspevku na opatrovanie” IOM informuje aj o možnosti poskytnúť podporu priamo osobám so zdravotným postihnutím (nielen ich opatrovateľom) – v rámci podpory tzv. „special needs“ a kde ide o popdoru vo výške 300 €.

WHODAS 2.0

Chceme sa poďakovať MUDr. Bc. Petre Sládkovej, PhD. z Kliniky rehabilitačného lekárstva 1. LF UK v Prahe za ochotu a súhlas s tým, že pripravila pre nás prednášku ako používať WHODAS 2.0. – 12 otázkovú verziu a poskytnutie všetkých relevantných podkladových materiálov. Nižšie si môžete pozrieť prezentáciu, pozrieť si hodinovú prednášku bude potrebné.

Tu sú k dispozícií ďalšie materiály:

prvá návšteva – posúdenie

 1. Budeme Vás kontaktovať ohľadom potreby posúdenia a Vašich časových možností, tak aby sme našlivhodný termín – sociálny pracovník/ domácnosť/ tlmočník
 2. Vykonáte návštevu v domácnosti, ak potrebujete v spoločnosti tlmočníka
  • súhlas so spracovaním údajov
  • elektronické vyplnenie dotazníka WHODAS 2.0
 3. Po návšteve spracujete krátky report a výkaz pre SF
 4. V prípade potreby môžete požiadať o individuálnu supervíziu, alebo si zvoliť ponuku spoločného zoomu
 5. Po ukončení týchto aktivít Vás budeme kontaktovať o reflexiu hodnotiaceho nástroja.

druhá návšteva – registrácia

 1. Budeme Vás kontaktovať ohľadom potreby registrácie a Vašich časových možností, tak aby sme našlivhodný termín – sociálny pracovník/ domácnosť
 2. Návšteva v domácnosti
  • elektronické vyplnenie dotazníka s informáciami o opatrovateľovi a opatrovanom
  • elektronické vyplnenie zmluvy o poskytnutí príspevku opatrovateľovi (vrátane bankových údajov)
  • potvrdenie, že ste to videli doklady a zmluvy im boli v zrozumiteľnej forme vysvetlené
 3. Po návšteve vypracujete výkaz pre SF

spojená návšteva – posúdenie a predregistrácia

Na základe prvých skúseností z terénu a z dôvodu zrýchlenia systému, nás požiadali, aby sme dve vyššie uvedené návštevy spájali – teda v prípade, ak je potrebné posúdenie miery podpory osoby so zdravotným postihnutím.

KoBo

Videozáznam z informačného webinára 1. 7. 2022 o používaní aplikácie KoBo Collect – rozdelený do štyroch častí.

Príručka s inštrukciami k aplikácii KoBo Collect.

informácie o spolupráci

Pri zabezpečovaní týchto činností môžete s nami spolupracovať

 1. ako organizácia (týka sa členov SocioFóra)
  • zmluva o spolupráci s členskou organizáciou
  • faktúra – výkon, tlmočenie aj náklady na cestovné

súhrnný výkaz o vykonaných aktivitách

2. ako fyzická osoba – dohoda o vykonaní práce alebo v prípade faktúra (SZČO)

pracovné výkazy pre sociálneho pracovníka a tlmočníka

cestovný príkaz

krátka informácia ako vyplniť PV a CP (22.7.)

info o iných formách finančnej pomoci

Pre odídencov, ktorí nemajú príjem vo výške životného minima, poskytujú na základe memoranda o spolupráci s MPSVR priamu finančnú podporu.

Osoba, ktorá požiadala o poskytnutie dočasného útočiska alebo jej bolo dočasné útočisko poskytnuté a má doklad o tolerovanom pobyte s označením „ODÍDENEC” alebo “DOČASNÉ ÚTOČISKO”, môže požiadať o poskytnutie finančnej pomoci.

Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi sa podáva vo veľkokapacitných centrách, s výnimkou Humenného.

Výška finančnej pomoci je 80 € na dospelého, 160 € na dieťa do troch rokov a 60 € na dieťa vo veku 3 – 18 rokov. Výška pomoci pre jednú rodinu nemôže presiahnuť 380 €.

Viac informácií v anglickom a ukrajinskom jazyku, ako aj formuláre žiadostí nájdete na stránke UNHCR prípadne postup pri registrácii nájdete tu.

Pokiaľ je členom domácnosti osoba (dieťa alebo dospelý) s ťažkým zdravotným znevýhodnením, ktorý potrebuje pomoc inej osoby, UNICEF alebo IOM ju môžu podporiť poskytnutím príspevku na opatrovanie. V prípade kladného posúdenia je výška finančnej podpory pre opatrovateľa stanovená na 508 EUR / mesačne. UNICEF/ IOM

ďalšie informácie o rôznych témach nájdete na týchto stránkach:

https://www.ukraineslovakia.sk/

https://tenenet.sk/pomoc-ukrajine/